Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar: Ett system för identifiering av exponerade för att effektivisera spårning och brytande av coronavirusinfektionens smittkedjor

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar: Ett system för identifiering av exponerade för att effektivisera spårning och brytande av coronavirusinfektionens smittkedjor

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10579/2020

Svarstiden gick ut: 1.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras temporärt.

Det föreslås att ett system för identifiering av personer exponerade för coronavirussmitta ska införas för att effektivisera spårningen och brytande av virusinfektionens smittkedjor.

Institutet för hälsa och välfärd ska temporärt ges i uppdrag att tillhandahålla ett system för identifiering av exponerade baserat på mobil teknik för att effektivisera spårningen och brytandet av smittkedjorna. Systemet för identifiering av exponerade ska bestå av en mobilapplikation med ett bakomliggande system. Enligt förslaget ska Folkpensionsanstalten förvalta systemet för identifiering av exponerade för Institutet för hälsa och välfärds räkning.

Det föreslås dessutom bestämmelser om behandlingen och skyddandet av personuppgifter i samband med användningen av systemet för identifiering av exponerade och om bedömningen av informationssäkerheten i systemet.

Användningen av mobilapplikationen ska vara avgiftsfri och frivillig för användarna.

Den föreslagna ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar avses träda i kraft senast den 10 augusti 2020 och gälla till och med den 31 mars 2021. 

På grund av att ärendet är brådskande innehåller propositionens svenska version endast paragrafförslagen med detaljmotiveringar. Den svenskspråkiga propositionen ämnas att tilläggas i slutet av veckan.
Länkar:
Bilagor:

Luonnos_Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.pdf - Luonnos_Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta HUOM. Ruotsinkielinen esitys lisätty 28.5.2020

Utkast_Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar 28.5.2020.pdf - OBS. Den svenskspråkiga propositionen har tillagts den 28.5.2020.

Tidtabell
Remissyttranden kan lämnas fram till den 1 juni 2020 kl. 16.00. Tiden för hörandet är kort på grund av de rådande undantagsförhållandena och av att ärendet är brådskande. Svaren är offentliga och publiceras i Statsrådets projektportal, projektnummer STM056:00/2020. Ministeriernas yttranden fogas i ärendehanteringssystemet till det ärende som yttrandet hänför sig till. När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas endast de svar som har kommit in inom utsatt tid.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtande om utkastet till regeringsproposition begärs av de remissinstanser som nämns i sändlistan. Även andra instanser än de som nämns i sändlistan kan lämna sitt yttrande i ärendet. Begäran om yttrande besvaras i första hand i den elektroniska utlåtandetjänsten som innehåller preciserade frågor om regeringspropositionen. Om ni önskar kan ni svara endast på de frågor som är väsentliga för er. Remissenkäten kan kompletteras fram till det att den är färdig och har sänts in. I enkäten finns även utrymme för fritt formulerade kommentarer. Ni kan också föreslå ändringar till paragraferna. I slutet av enkäten är det dessutom möjligt att yttra sig fritt om hela propositionen. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska.

Alternativt kan ni lämna ert svar genom att sända det till ministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@stm.fi (referens: VN/10579/2020). Yttrandet kan också sändas per post på adressen:

Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Beredare
Ytterligare information om remissen:

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
tfn 0295 163 260
e-post: outi.ayras-blumberg@stm.fi
 
Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
tfn 029 516 3453
e-post: joni.komulainen@stm.fi
 
Päivi Salo, generalsekreterare, SHM
tfn 029 516 3113
e-post: paivi.salo@stm.fi

Den tekniska funktionaliteten i system för identifiering av exponerade:
Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
tfn 029 516 3370
e-post: teemupekka.virtanen@stm.fi
 
Frågor som gäller de tekniska egenskaperna i remissyttrandet:
Sini Tuovinen, assistent, social- och hälsovårdsministeriet
e-post: sini.tuovinen@stm.fi
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Kehitysvammaliitto    
Kemin kaupunki    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Omaishoitajaliitto    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Raaseporin kaupunki    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sini Tuovinen    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SoteDigi Oy    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering