Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen

Utkast till regeringens proposition om ändring av 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/894/2022

Svarstiden gick ut: 14.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om det bifogade arbetsgruppsbetänkandet, som innehåller ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen.

Det föreslås att i lagens tillämpningsbestämmelse intas ett krav på att göra en helhetsprövning i sådana fall där det rättsliga förhållandet i utförandet av ett arbete också efter en bedömning av om de lagstadgade kriterierna för ett anställningsförhållande uppfylls förblir oklart eller lämnar rum för tolkning.

I helhetsprövningen av det rättsliga förhållandet beaktas bland annat parternas gemensamma avsikt i fråga om rättsförhållandets karaktär, villkoren för utförande av arbetet, de omständigheter under vilka arbetet utförs samt parternas faktiska ställning i rättsförhållandet till följd av dessa.

Syftet med propositionen är att precisera och förtydliga definitionen av begreppet anställningsförhållande i oklara situationer, särskilt när det gäller gränsdragningen mellan arbete i anställningsförhållande och arbete som företagare. Målet är att göra det lättare för dem som tillämpar lagen att avgöra anställningsförhållandets rättsliga karaktär i situationer där det finns oklarhet i fråga om den rättsliga ställningen för den som utför arbetet.

Propositionen har samband med genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.
 
Bakgrund
Propositionen har beretts på trepartsbasis i en lagstiftningsarbetsgrupp under ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen.

Utöver arbets- och näringsministeriet är social- och hälsovårdsministeriet, FFC rf, STTK rf, Akava, Finlands näringsliv rf, Företagarna i Finland rf, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Statens arbetsmarknadsverk samt Kyrkans arbetsmarknadsverk företrädda i lagstiftningsgruppen.

I arbetsgruppens betänkande ingår Finlands Näringsliv EK:s och Företagarna i Finland rf:s gemensamma avvikande mening, FFC:s och STTK:s gemensamma kompletterande uttalande samt Akavas kompletterande uttalande.
 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM052:00/2019 - TEM:n hankesivu (Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä – alatyöryhmä 3. Sääntely)

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era utlåtanden senast den 14 juni 2022.

Remissbehandlingen av den svenskspråkiga översättningen av utkastet till proposition inleds när översättningen är klar.
_________________________________________________________________________________________________

Översättningen blev klar den 23 maj 2022. Remisstiden för det svenskspråkiga översättningen av utkastet till regeringsproposition går ut 4.7.2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS ! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av

Tarja Kröger, regeringsråd, tfn 029 504 8937
Elli Nieminen, specialsakkunnig, tfn 029 504 8247

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi

 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava    
Delivery Hero Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
ITSET ry – Journalistiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
SAK    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Yrittäjät SY    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Työneuvosto    
Uudenmaan ELY (palkkaturva)    
Uusi Työ ry    
Vakuutusoikeus    
Valtion työmarkkinalaitos / VM    
Verohallinto    
Wolt Enterprises Oy