Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4045/2019

Svarstiden gick ut: 18.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan, että julkisen arvonannon osoituksista annettuun lakiin lisätään säännökset valtioneuvoston kanslian, arvonimilautakunnan ja tasavallan presidentin kanslian oikeudesta saada muilta viranomaisilta arvonimiasioiden käsittelyä varten tarvittavia tietoja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.
 
Bakgrund
Esitysehdotus on valmisteltu virkatyönä valtioneuvoston kansliassa. Hallituksen esitysluonnoksesta pyydetään lausuntoa oikeusministeriöltä, sisäministeriöltä, Tasavallan presidentin kanslialta, Tietosuojavaltuutetulta, Oikeuskanslerinvirastolta, Oikeusrekisterikeskukselta, Poliisihallitukselta sekä Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikunnilta.
Målsättningar

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että arvionimiasioita valmistelevilla ja käsittelevillä tahoilla sekä arvonimen myöntämisestä päättävällä taholla on päätöksenteon tueksi käytössään riittävät tiedot henkilöistä, joille arvonimeä esitetään. Sekä lainsäädännön tarkkuudelle asetettavat vaatimukset että myös oikeushallinnon tietojärjestelmät ovat kehittyneet julkisista arvonannon osoituksista annetun lain ja arvonimiasetuksen säätämisen aikaisesta. Julkisia arvonannon osoituksia koskeva sääntely saatetaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Liitteet:

LUONNOS HE.docx - Esitysluonnos

Tidtabell
Lausuntoa pyydetään viimeistään 18.3.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnonantajia pyydetään toimittamaan lausunto sekä lausuntopalvelun että VAHVAn kautta, mikäli mahdollista.
Valmistelijat
Esittelijä: neuvotteleva virkamies Assi Salminen valtioneuvoston kanslia, etunimi.sukunimi@vnk.fi, p. 0295160215
Sändlista:
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Ritarikuntien kanslia    
Sisäministeriö    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tietosuojavaltuutettu    
Asiasanat

arvonimet, arvonanto