Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta

Ehdotus työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14710/2021

Svarstiden gick ut: 15.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ehdotuksella annettaisiin uusi työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Samalla työ- ja elinkeinoministeriön asetus (273/2016) kumottaisiin. Sääntelyyn ehdotettavat muutokset ovat siinä määrin laajoja, että asetus on katsottu tarkoituksenmukaiseksi uudistaa tässä yhteydessä.
Bakgrund
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus liittyisi keskeisesti uudistettavaksi ehdotettuun valtioneuvoston asetukseen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään sähkökaupan, tasevastuun täyttämisen sekä taseselvityksen edellyttämien ilmoitusvelvollisuuksien sisällöstä. Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa puolestaan säädetään ilmoituksiin liittyvistä menettelyistä ja määräajoista.

Asetus annettaisiin sähkömarkkinalain 75 §:n nojalla.
Målsättningar
Uudessa asetuksessa huomioitaisiin sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön käyttöönoton tuomat muutokset sekä paikallisten energiayhteisöiden ja aktiivisten asiakkaiden ryhmän tietoihin ja sähkönkulutuksen ja -tuotannon taseselvitysjakson sisäisen netotukseen liittyvät ilmoitukset. 

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön tehtävistä säädetään sähkömarkkinalain (588/2013) 49 a §:ssä. Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö, eli ns. datahub, aloittaa toimintansa 21 päivänä helmikuuta 2022. Datahubin käyttöönotto vaikuttaa jakeluverkkojen taseselvitykseen ja sähkökaupan markkinaprosesseihin.
 
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan 15.6.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa  VN/14710/2021.

Huomaathan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja/tai hankeikkunassa.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila puh. 0295047138, etunimi.sukunimi@tem.fi
Sändlista:
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
Kemianteollisuus ry    
Kiinteistöliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Lähienergialiitto ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Metsäteollisuus ry    
Omakotiliitto ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

sähkö; sähköntoimitusten selvitys; tiedonvaihto; sähkökaupankeskitetyn tiedonvaihdon yksikkö