Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 – Planutkast och konsekvensbedömning

Den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 – Planutkast och konsekvensbedömning

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1354/01/2019

Svarstiden gick ut: 23.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till riksomfattande trafiksystemplan för 2021-2032 samt om konsekvensbedömningen av den, som inbegriper en miljöbedömning enligt lagen on bedömning av miljökosekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

Bakgrund
Den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 är en strategisk plan för utveckling av trafiksystemet. Utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar. I planen behandlas alla trafikformer, person- och godstrafik, trafiknät, tjänster och stödåtgärder för trafiksystemet. Planen bereds parlamentariskt och i samråd med intressentgrupper. Statsrådet har för avsikt att lämna den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 i form av en redogörelse till riksdagen våren 2021. Efter riksdagsbehandlingen fattar statsrådet beslut om planen.
 
Beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen skapar en gemensam lägesbild över de utvecklingsbehov och lösningar som gäller trafiksystemet och sammanfattar statens och kommunernas åtgärder för att utveckla trafiksystemet. I planen presenteras en vision för utvecklingen av trafiksystemet fram till 2050, en bedömning av trafiksystemets nuläge och förändringarna i omvärlden, målen i den riksomfattande trafiksystemplanen och de strategiska riktlinjer som preciserar målen samt ett åtgärdsprogram för att uppnå målen. Planen innehåller också ett statligt finansieringsprogram. Utkastet till plan har utarbetats för 2021–2024 inom de ekonomiska ramar som anges i planen för de offentliga finanserna och i överensstämmelse med vad som förutsätts i lagen om trafiksystem och landsvägar. För åren 2025–2032 har utkastet till plan utarbetats i enlighet med de ekonomiska ramar som fastställts av den parlamentariska styrgruppen. I utkastet till plan har den sjunde tilläggsbudgeten för 2020 eller regeringens proposition om komplettering av budgeten för 2021 inte beaktats. Dessa kompletteringar görs efter remissbehandlingen.

I utkastet till plan har det utarbetats en miljökonsekvensbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program på det sätt som lagen om trafiksystem och landsvägar förutsätter. Utöver miljöbedömningen har man bedömt hur utkastet till plan motsvarar de mål som ställts upp för planen. Konsekvensbedömningen är en viktig del av beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen. Dess syfte är att främja ett kunskapsbaserat beslutsfattande.
 
Responsen från remissbehandlingen kommer att beaktas i den slutliga utformningen av den riksomfattande trafiksystemplanen innan några beslut fattas och i samband med konsekvensbedömningen.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019 - Valtakunnallinen liikennejärjestelmä hankeikkunassa.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas fram till den 23 februari 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Kommunikationsministeriet ber att utlåtandena i första hand lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi,  http://www.utlatande.fi.
 
Utlåtanden kan också skickas till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@lvm.fi eller Kommunikationsministeriet, PB 31, 00023 Statsrådet. I de utlåtanden som lämnas direkt till kommunikationsministeriet ska koden VN/7835/2019 uppges.

Ministeriets begäran om utlåtande är öppen för alla.
 
Beredare
Kaisa Kuukasjärvi
Neuvotteleva virkamies
+358 295 342 030
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Hanna Perälä
Liikenneneuvos
+358 295 342 007
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Maria Torttila
Erityisasiantuntija
+358 295 342 237
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Tuire Valkonen (konsekvensbedömningen)
Erityisasiantuntija
+358 295 342 047
etunimi.sukunimi@lvm.fi
 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
ABB Oy Finland    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Airpro Oy    
Aivoliitto ry    
Aivovammaliitto ry    
Akava    
ANS Finland    
Arctia    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Autismi- ja aspergerliitto ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Beweship Oy Ab    
Brahea-keskus/Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus    
Business Finland Oy    
Cargotec    
CGI Suomi oy    
CHS Group    
Cinia    
DB Core    
DB Schenker    
Destia    
DHL Freight (Finland) Oy    
DNA    
Dodo ry    
Eckerö Linea Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elisa    
Eläkeliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Enter ry    
Epilepsialiitto ry    
Espoo    
Espoo    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan Liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
ETLA    
FDUV rf Vaasan konttorin yhteystieto    
Fenniarail    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finest Bay Area Development Oy    
Finlands Svenska Handikappförbund    
Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS)    
Finnair    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finrail    
Foreca    
Forum Virium    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV rf)    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Greenpeace    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Harvinaiset    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsingin-Uudenmaan taksit Oy    
Helsinki    
Helsinki    
Helsinki    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hengitysliitto    
Heta-Liitto ry    
HKL    
HKScan Finland Oy    
HSL    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkää    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeen liitto    
Hämeenlinna    
Ilmansuojeluyhdistys ry    
Ilmatieteen laitos    
Imatra    
Inex partners    
Infra ry    
INFRA ry    
Invalidiliitto ry    
ITM Finland    
ITS Finland ry    
Itä-Suomen yliopisto    
J.Vainion Liikenne Oy    
Jaatinen-vammaisperheiden monitoimikeskus ry    
Jetpak Finland Oy    
Joensuu    
Jyväskylä    
Jyväskylä    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpää    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun liitto    
Kajaani    
Kajon Oy    
Kaupan liitto ry    
Kaupunkipoliittinen työryhmä    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kehyskuntaverkosto    
Kemi    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kesko    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkola    
Kokkolan Satama Oy    
Kone Oyj    
Kotka    
Kouvola    
Kouvola Cargo Handling Oy    
Kouvola Innovation    
KT (kuntatyönantajat)    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto    
Kuntalogistiikka    
Kuopio    
Kuopio    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja    
Kuortti Logistics Oy    
Kuuloliitto ry    
KUUMA-seutu    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kynnys ry    
Kyyti Group    
Lahden kaupunki    
Lahti    
Langh Ship Oy    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan yliopisto    
Lappeenranta    
Lentotulli    
Lidl Suomi    
Lihastautiliitto ry    
Liikennesuunnittelun Seura ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenneympäristöyhdistys    
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES    
Linea Konsultit Oy    
Linja-autoliitto    
Linja-autoliitto ry    
Linkker    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lohja    
Luonnonsuojeluliitto    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Lähitaksi    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Mara ry    
Matkahuolto    
Matkailu- ja ja ravintolapalvelut ry    
Me itse ry    
Meritaito    
Meriteollisuus ry    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metso    
Metsägroup    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Mikkeli    
Motiva    
MTK ry    
Muistiliitto    
Naantalin Satama Oy    
NCC Suomi Oy    
Neste    
Neuroliitto ry    
North European Logistics Institute    
Nurminen Logistics    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Onnibus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Oulu    
Oulun kauppakamari    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oulun yliopisto    
Outokumpu Oyj    
Oy Finnshipping Ltd    
Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perille Mobility Services Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Pori    
Porin Satama Oy    
Porvoo    
Posti    
PostNord Oy    
Psoriasisliitto ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen Satama Oy    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusalan suhdanneryhmä    
Rakennusteollisuus    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS rs    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Rauma    
Rauman kauppakamari    
Rauman Satama Oy    
Rautaruukki    
Riihimäki    
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari    
Riihimäki-Hyvinkään Kauppakamari    
Rovaniemi    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Salo    
SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan kauppakamari    
Satakuntaliitto    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit ry    
Savonlinna    
Seinäjoki    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
Senaatin Asema-alueet Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Seutukaupunkiverkosto    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sitra    
SKAL ry    
Skanska    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotainvalidien Veljesliitto ry    
SRV    
Storaenso    
STTK    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)    
Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Liikenneliitto SuLi ry    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys, LOGY ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Polioliitto ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen senioriliike - Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry    
Suomen Sokeri Oy    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitiet ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska handelshögskolan    
Taksi Helsinki    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Tampere    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kauppakamari    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
TATU ry    
Tekninen kauppa    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Telia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tieke    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto    
Tilastokeskus    
TMFG (Traffic Management Finland)    
Tornion kaupunki / Meri-Lapin TVV    
Tradeka    
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry    
Tulli    
Turku    
Turku    
Turun kauppakamari    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Uber    
UKK-instituutti    
Ulkoministeriö    
UPM    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan Oy    
Vaasan yliopisto    
Valio    
Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry    
Valtion liikuntaneuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisneuvosto    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaa    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen liitto    
Veolia Transdev Oy    
VR Yhtymä Oy    
WSP Finland Oy    
VTS Finland    
VTT    
WWF    
Wärtsilä    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry    
Yhteinen toimialaliitto YTL    
YIT Oyj    
Ympäristöministeriö    
YVA ry    
Åbo Akademi    
Ämnesord

liikenne

liikennejärjestelmä

valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikenne 12

suunnittelu

vaikutukset

trafiksystemplanen