Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Asetusluonnos Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Asetusluonnos Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1695/03/2016--

Svarstiden gick ut: 15.1.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää lausunnolle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta.
Målsättningar

Valtioneuvoston asetus annettaisiin eduskunnan 11.12.2018 toisessa käsittelyssä hyväksymän (mutta edelleen vahvistamatta olevan) raideliikennelain nojalla. Valtioneuvoston asetuksella pantaisiin kansallisesti täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (yhteentoimivuusdirektiivin) yksityiskohtaisemmat tekniset säännökset koskien mm. direktiivin liitteitä sekä vaatimukset erilaisiin hakemuksiin, kuten esim. kaluston markkinoillesaattamislupaa koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.  

Valtioneuvoston asetus korvaisi voimassa olevan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (372/2011). Jatkossa rautatiejärjestelmän turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset määräykset annettaisiin Liikenteen turvallisuusviraston (vuoden 2019 alusta Liikenne- ja viestintäviraston) määräyksillä.

 

Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoja pyydetään 15.1.2019 mennessä
Valmistelijat
Risto Saari, risto.saari@lvm.fi
Sändlista:
Anssi Viranko