Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - CEALKÁMUŠBIVDDA DEANU GUOLÁSTUSNJUOLGGADUSA NUPPÁSTUSDÁRBBUIN

CEALKÁMUŠBIVDDA DEANU GUOLÁSTUSNJUOLGGADUSA NUPPÁSTUSDÁRBBUIN

Diarienummer för begäran om utlåtande: 1704/02.04.02/2019

Svarstiden gick ut: 2.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Suopma ja Norga leat álggaheamen ráđđádallamiid Deanu guolástansoahpamuša mearreáigásaš guolástannjuolggadusa ođasteapmin guolástannjuolggadusa 5 artihkkala mielde. Eana- ja meahccedoalloministeriija bivdá ákkastallojuvvon evttohusaid guolástannjuolggadussii dárbbašlaš nuppástusain.
Bakgrund
Deanu čázádaga rádječáhceossodaga guoskevaš guolástanmearrádusat guoskevaš guolástanmearrádusaid vuođđun lea Suoma ja Norgga gaskasaš guolástansoahpamuš (https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2017/20170042). Soahpamuša mielddus 2 on guolástanmearrádusaid sisttisdoallan guolástannjuolggadus jagiide 2017-2021.

Deanu čázádagas leat sulaid 30 genehtalaččat earáláganin vuogáiduvvan sierra oalgejogaid luossanáli. Oassi Deanu luossanáliin leat buori ortnegis, muhto oassi čázádaga luossapopulašuvnnas gillá liigeguolástusas. Eandalii Deanu stuorra gierasuriid Káráš-, Ieš- ja Anárjoga luossanálit leat čielgasit fuonit dilis go mihttomearredássi. Luossanáliid heajos dili dihtii dálá guolástannjuolggadus figgá unnidit eandalii dáid gierasuriid luosa guolástanjámu 30 %:in. Guolástannjuolggadusa ođastanproseassas diehtu luossanáliid dilis ja ealáskahttindárbbuin galgá váldot vuhtii. Luossanáliid dili leat árvvoštallon dárkileappot dan guoskevaš dutkanraporttain (rapoarttat oažžumis čujuhusaswww.luke.fi/tenojoen_tutkimusryhma).

Sierra oassebeliid oainnuid Deanu guolástannjuolggadusa váikkuhusain leat kárten ee. ráđđádallamiidda ráhkkaneami várás. Dán guoskevaš Akordi Oy raporta lea almmustahtton dán cealkámušbivdaga mielddusin.
Målsättningar
Mihttomearrin lea čohkket oainnuid guolástannjuolggadusa ođastandárbbuin ášši guoskevaš Akordi Oy kártema lassin.
Länkar:

http://www.luke.fi/tenojoen_tutkimusryhma - Tenojoen lohikantojen seuranta- ja tutkimusryhmän nettisivut, mistä löytyvät Tenon lohikantojen tila-raportit sekä niiden kieliversiot (Suomi, Pohjois-Saame ja Englanti)

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2017/20170042 - Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Tenojoen vesistössä

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162060 - Tenon kalastussopimuksen vaikutukset – sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2020:2

Bilagor:

Pohjois-saameksi Tenon kalastussopimuksen vaikutukset.pdf - Pohjois-saamenkielinen käännös raportista Tenon kalastussopimuksen vaikutukset – sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta. (sitaatteja ei ole käännetty aikataulusyistä)

Tidtabell
Evttohusaid bivdit doaimmahit eana- ja meahccedoalloministeriija 2.3.2020 rádjai />
Cealkámušbivdaga davvisámegielat veršuvdna lasihuvvo cealkámušbálvalussii dan gárvvásmuvadettiin.
Svarsanvisningar för mottagare
Cealkámuš bivdojuvvo addot vuosttažettiin lausuntopalvelu.fi:s, gos dát cealkámušbivdda lea almmustahtton. Cealkámuša ii dárbbaš sáddet sierra šleađgapoasttain dahje reivviin. Dárkilut rávvagat bálvalusa geavaheapmin leat lausuntopalvelu.fi siidduin Ohjeet > Käyttöohjeet. Bálvalusa geavaheapmái sáhttá bivdit doarjaga lausunto.om@om.fi.

Jus it sáhte addit cealkámuša lausuntopalvelu.fi:s, cealkámuš sáhttá doaimmahuvvot (vuosttas sajis) čujuhussii kirjaamo@mmm.fi dahje reivviin čujuhussii eana- ja meahccedoalloministeriija, PB 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Elektrovnnalaš cealkámušaid galgá doaimmahit pdf-, Word- tai rtf -vurkenhámis. Cealkámušbivdda lea maiddái eana- ja meahccedoalloministeriija ruovttusiidduin čujuhusaswww.mmm.fi/lausunnolla.

Maiddái earát go vulobeale juohkin-báikkis máinnašuvvon bealit sáhttet addit cealkámuša. Fuomášathan, ahte buot cealkámušat leat almmolaččat ja dat almmustahttojuvvojit lausuntopalvelu.fi:s dahje stáhtaráđi fidnoruvttos .

 
Beredare
Lassidieđuid addá ráđđádalli virgeolmmoš Tapio Hakaste (tapio.hakaste@mmm.fi, tel. 0295-62152).
Sändlista:
Alatalon osakaskunta    
Iivanan osakaskunta    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin Poliisilaitos    
Lapin Rajavartiosto    
Lapin Vapaa-ajankalastajapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Metsähallitus    
Nuorgamin osakaskunta    
Oikeusministeriö    
Outakosken osakaskunta    
Pikkujärven osakaskunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Tenon kiinteistönomistajat ry    
Tenonlaakson yrittäjät ry    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kirkonkylän osakaskunta    
Veahčaknjárgan osakaskunta    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

kalastus

lohi

Tenojoki

Teno