Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14603/2019-OM-2

Svarstiden gick ut: 4.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.

Säännösehdotukset on valmistelun tässä vaiheessa esitetty vain rinnakkaisteksteinä siten, että uudet ehdotetut säännökset ovat rinnakkaistekstien oikealla palstalla.
 
Bakgrund
Rikosseuraamuslaitoksessa käynnistettiin vuonna 2011 toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähanke. Hankkeen nimeksi tuli vuonna 2013 ROTI. Roti-hankkeella luodaan Rikosseuraamuslaitokselle yksi yhteinen tietojärjestelmä, joka yhdistää nykyisen vankitietojärjestelmän ja yhdyskuntaseuraamusten Tyyne-tietojärjestelmän.

Roti-hanke on paitsi tietojärjestelmähanke, myös toiminnan kehittämishanke. Sen tarkoitus on myös kehittää toimintaa Rikosseuraamuslaitoksessa. Uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa 2021.

Hankkeen edetessä havaittiin, että tietojärjestelmän ja menettelytapojen uudistamisessa on arvioitava myös lainmuutostarpeita. Tätä varten hankkeen yhteyteen asetettiin oikeusministeriössä työryhmä, jonka tehtävänä oli käsitellä hankkeen aikana esille tulevia lainmuutostarpeita ja valmistella tarvittaessa säännösten muutosehdotukset.

Oikeusministeriö asetti vuonna 2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida lainmuutostarpeet Roti-hankkeen yhteydessä. Työryhmä laati Roti-hankkeen edetessä luonnoksen hallituksen esitykseksi tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tehtäviksi lainmuutoksiksi. Esitysluonnos sisältää ehdotuksen uudeksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä useita ehdotuksia seuraamusjärjestelmää koskevien menettelysäännösten uudistamiseksi ja yhtenäistämiseksi.
Målsättningar

Henkilötietojen käsittely Rikosseuraamuslaitoksessa

Esityksen tavoitteena on ensinnäkin ottaa aikaisempaa yksityiskohtaisemmin huomioon muuttuneen yleisen tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Näistä keskeisin on tietojen tarpeellisuusvaatimusta täyttävän poistoaikojen lyhentäminen. Toiseksi tavoitteena on ottaa huomioon Rikosseuraamuslaitoksen toimintatavoissa tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Uusien toimintatapojen omaksumista tapahtuu Rikosseuraamuslaitoksen uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa. Kyse on esimerkiksi rekisterikokonaisuuden selkiinnyttämisestä ja eräiden tietokokonaisuuksien aikaisempaa tarkemmasta määrittelemisestä. Lisäksi tavoitteena on korjata joitakin sääntelyn yksityiskohtia, kuten viranomaisten tiedonvaihdon varmistamiseen liittyviä seikkoja.

Menettelytapojen muutokset

Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää seuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä menettelysäännöksiä. Sääntelyn selkeyttäminen parantaa niin tuomiotaan suorittavien kuin henkilökunnankin oikeusturvaa ja edistää seuraamusten täytäntöönpanon lainmukaisuutta.

Toisena tavoitteena on yhtenäistää eri seuraamuksia koskevaa sääntelyä, mikä parantaisi menettelytapojen yhdenmukaisuutta kaikessa seuraamusten täytäntöönpanossa. Erityisesti pyritään yhtenäistämään eri lakien sääntelyä täytäntöönpanon aloittamisessa, rangaistusajan suunnittelussa, päihteettömyyden valvonnassa, kurinpidossa ja velvollisuuksien rikkomisen sekä voimakeinojen käytössä.

Päätösvalta- ja muutoksenhakusäännösten muutokset

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää lakien päätöstoimivaltaa sekä muutoksenhakua koskevat säännökset kunkin lain erityispiirteet huomioiden. Edelleen tavoitteena on selkiyttää teknisesti erityisesti vankeuslain ja tutkintavankeuslain päätöstoimivaltaa koskevia säännöksiä.

Lisäksi tavoitteena on säätää kaikissa laeissa kattavasti niin muutoksenhakukelpoisista kuin muutoksenhakukieltoon asetettavistakin päätöksistä. Esityksellä pyritään täsmentämään lain tasolla, mitkä ratkaisut koskevat perustuslain 21 §:n tarkoittamalla tavalla valvottuun koevapauteen määrätyn taikka yhdyskuntaseuraamusta suorittavan henkilön oikeuksia tai velvollisuuksia siten, että päätöksen muutoksenhakuoikeudesta tulee säätää.

Liitteet:

0 - käännetyt pykälät 0406.docx - Käännös

0 - hallituksen esitys 09062020.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi

Tidtabell
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 4.9.2020.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat hallitusneuvos Anne Hartoneva p. 0295 150 344 (anne.hartoneva@om.fi) rekisterilainsäädäntö ja lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen p. 0295 150 520 (juho.martikainen@om.fi) muut esityksen osuudet.
Sändlista:
A-klinikkasäätiö    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos    
JUKO ry    
Kela    
korkein hallinto-oikeus    
korkein oikeus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeuspoliittinen Yhdistys Demla ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Takuusäätiö    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, vankiterveydenhuollon yksikkö    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Vankien omaiset VAO ry    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Asiasanat

vankeus

yhdyskuntaseuraamukset

sakon muuntorangaistus

seuraamusjärjestelmä