Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitysluonnos laiksi Sallatunturin kansallispuistosta

Hallituksen esitysluonnos laiksi Sallatunturin kansallispuistosta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25874/2020

Svarstiden gick ut: 1.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi Sallatunturin kansallispuistosta sekä sen yhteydessä annettavasta valtioneuvoston asetuksesta, jolla muutettaisiin Sallatunturin luonnonsuojelualueen rajausta.

Sallatunturin kansallispuisto perustettaisiin noin 9965 hehtaarin laajuisena Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle. Alue sijaitsee Sallan kunnassa ja on kokonaan valtion omistuksessa. Nykyiseen luonnonsuojelualueeseen kuuluva, mutta muusta alueesta erillään sijaitseva 123 hehtaarin suuruinen Rämiäjängän osa-alue jäisi kansallispuiston ulkopuolelle. Hallituksen esityksen yhteydessä annettaisiin valtioneuvoston asetus, jolla Rämiäjänkä säilyisi yhä luonnonsuojelualueena. 
Bakgrund
Suomen kansallispuistoverkoston laajentaminen on kirjattu istuvan hallituksen ohjelmaan. Tähän perustuen ympäristöministeriölle on tehty aloitteet kansallispuiston perustamisesta viiteen eri kohteeseen eri puolille Suomea. Aloitteen Sallatunturin luonnonsuojelualueen muuttamiseksi kansallispuistoksi teki Sallan kunta. Ympäristöministeriössä on laadittu kansallispuistoehdokkaista vertaileva selvitys, jonka perusteella Sallatunturin alue valikoitui Evon metsäalueen ohella perustettavaksi kansallispuistoksi.  
Målsättningar
Sallatunturin kansallispuisto perustettaisiin alueen luonnon suojelemiseksi sekä virkistyskäyttöä, luonnonharrastusta, tutkimusta ja opetusta varten. Valtio kehittäisi aluetta yleisenä luonnonnähtävyytenä, mikä tarjoaisi hyvät mahdollisuudet luontomatkailuun sekä matkailuyrittäjyyden kehittämiseen. Sallatunturin aluetta olisi myös mahdollista markkinoida yhdessä Venäjän puoleisten luontoalueiden kanssa. Sallatunturin kansallispuisto edistäisi merkittävästi ekologista ja vähähiilistä matkailua yhtenä harvoista erämaisista kansallispuistoista, joka on ruuhka-Suomesta asti helposti tavoitettavissa maata pitkin julkisilla liikennevälineillä kulkien.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM048:00/2020 - Hanke valtioneuvoston sivuilla

Liitteet:

HE_laiksi_Sallatunturin_kansallispuistosta_luonnos.pdf - Hallituksen esitysluonnos laiksi Sallatunturin kansallispuistosta

LIITE_Sallatunturin_kansallispuiston rajaus_luonnos.pdf - Hallituksen esityksen liitekartta

VNA_Itä-Lapin_lsaule_muutos_luonnos.pdf - Valtioneuvoston asetusluonnos Itä-Lapin luonnonsuojelualueista annetun asetuksen muuttamisesta

Liite_13_VNA_luonnos.pdf - Valtioneuvoston asetusluonnoksen liitekartta

Muistio_VNA_muutos_luonnos.pdf - Valtioneuvoston asetuksen muistioluonnos

Liite_VNA_Muistio_Luonnonsuojelualueesta_poistettava_alue_luonnos.pdf - Valtioneuvoston asetuksen muistioluonnoksen liitekartta

Lag_om_Sallatunturi_nationalpark_Utkast.pdf - Lag om Sallatunturi nationalpark (Utkast)

Tidtabell
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 1.3.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös toimittamalla lausunto ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto). 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 064, jukka-pekka.flander@ym.fi sekä lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 433, leila.suvantola@ym.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Sändlista:
Kello-Aatsingin osakaskunta    
Kelloselän alueen kyläyhdistys    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin liitto    
Lapin maakuntamuseo    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkalle Sallaan ry    
Metsähallitus    
Metsästysseura Kerä ry    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Onkamon Erä ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sallan Erä- ja Kalamiehet ry    
Sallan Karhut    
Sallan kunta    
Sallan Latu ja Polku ry    
Sallan metsänhoitoyhdistys    
Sallan paliskunta    
Sallan riistanhoitoyhdistys    
Sallan yhteismetsä    
Sallan yrittäjät ry    
Sallatunturin kyläyhdistys    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus Lappi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Visit Finaland    
Asiasanat

luonnonsuojelu