Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Reform av den statliga finansieringen av utövande konst och museer

Reform av den statliga finansieringen av utövande konst och museer

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/5/010/2018

Svarstiden gick ut: 15.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Undervisnings- och kulturministeriet begär utlåtanden om bifogade promemoria om en reform av den statliga finansieringen av utövande konst och museer.

Arbetsgruppen föreslår att finansieringen av konst- och kulturinstitutioner ska grunda sig på en kalkylerad statsandel samt kompletterande behovsprövade finansieringsformer.  Enligt förslaget ska beräkningen av statsandelen grunda sig på priset per enhet och antalet årsverken. Bestämmelser om hur de beräknas ska ingå i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), härefter finansieringslagen, som förnyas.  Teater- och orkesterlagen (730/1992) ska enligt förslaget ersättas med en lag om utövande konst, och museilagen förnyas i sin helhet (729/1992).

Arbetsgruppen föreslår att den nya lagen om utövande konst ska täcka alla former av utövande konst, i allmänhet. Vidare föreslås att berättigandet till statsandel blir för en viss tid. Förutsättningarna för att beviljas rätt till statsandel för tre eller sex år i sänder skiljer sig enligt förslaget från varandra. Beviljandet av finansiering grundar sig enligt förslaget på tre- eller sexåriga planer. Det föreslås finnas ett enda pris per enhet för utövande konst. Priset per enhet kan enligt förslaget viktas med hjälp av koefficienter (viktningskoefficienter) enligt verksamhetens karaktär eller på kulturpolitiska grunder.  Statsandelsprocenten är enligt förslaget 39. Enligt förslaget ändras dessutom kriterierna för verksamhetsbidrag och beloppen på bidragen för det fria fältet. Verksamhetsbidrag beviljas för ett eller för tre år i sänder, och villkoren för att få understöd varierar beroende på vilket understöd det är frågan om. Dessutom ska det finnas femåriga utvecklingsbidrag. Därtill kan verksamhetsbidrag beviljas för ett produktionsområde eller en produktionsplattform. De aktörer som inte uppfyller villkoren för att få verksamhetsbidrag ska enligt förslaget kunna beviljas specialunderstöd av engångskaraktär. 

I fråga om museer föreslås därtill  att statsandelen ska bestå av en s.k. basfinansiering samt en uppgiftsspecifik finansiering för museer med regionalt respektive riksomfattande ansvar.  Enligt förslaget ska de här museerna ersätta såväl det nuvarande systemet med landskaps- och regionala konstmuseer som systemet med riksomfattande specialmuseer. Dessutom föreslås att man genom lag föreskriver om de nya ansvariga museerna och deras uppgifter jämte villkoren för att utses till ett sådant, och att de ska förhandla med Museiverket om treåriga verksamhetsplaner. Enligt förslaget ska basfinansieringens  andel av statsandelen uppgå till 37 procent. Den uppgiftsbaserade andelen av statsandelen är enligt förslaget 85 procent. Den uppgiftsbaserade finansieringen för museer med riksomfattande ansvar ska enligt förslaget beviljas i form av en förhöjning med ett visst belopp. Beviljandet av finansieringen ska enligt förslaget grunda sig på en treårig finansieringsplan som omfattar alla museer. Utöver statsandelen ska museerna kunna beviljas behovsprövad projekt finansiering.

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 25 augusti 2016 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att bereda ett förslag till reform av finansieringssystemet för museer, teatrar (inkl. dans och cirkuskonst) samt orkestrar. Arbetsgruppens mandattid var 25.8.2016 - 31.10.2017. Den förlängdes till den 31 december 2017. 

Arbetsgruppen skulle analysera de framtida utmaningarna och möjligheterna för den service som erbjuds inom teater, dans och cirkuskonst samt av orkestrar och museer samt bereda ett förslag i syfte att förnya den statliga finansieringen av ovan nämnda tjänster. Målet var att förnya finansieringssystemet så att det ska beakta de förändringar som skett bland aktörerna på respektive fält och i samhället samt framtida utmaningar, stödja högklassig verksamhet med genomslagskraft och uppmuntra till förnyelser. I arbetet skulle arbetsgruppen vidare beakta tryggandet av den regionala tillgången till konst- och kulturtjänster samt   professionella på området som inte omfattas av statsandelssystemet. Dessutom skulle arbetsgruppen beakta förändringar i verksamhetsmiljön på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt  konst-, kultur- och kulturarvsområdets positiva effekter på bl.a. kreativitet och välbefinnande samt i fråga om tillväxt och sysselsättning. Även riktlinjerna i regeringsprogrammet,  den kulturpolitiska strategin och de förslag arbetsgruppen för ett museipolitiskt program lagt fram, liksom tidigare utarbetade utredningar i anslutning till ärendet. 

Bilagor:
Tidtabell
Utåtandet bör inlämnas senast den 15 mars 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Begäran om utlåtande består av tre delar: 
del 1 gäller statsandelslagen till den del den gäller en reform av statsandelssystemet för utövande konst samt finansieringen av utövande konst,  
del 2 gäller statsandelslagen till den del den gäller en reform av statsandelssystemet för museer,
del 3 gäller frågor av mer allmän karaktär.
Beredare
Joni Hiitola, tfn 0295 3 30108
Päivi Salonen, tfn 0295 3 30281
Katri Santtila, tfn 0295 3 30285
Mervi Tiensuu-Nylund, tfn 0295 3 30312
Tiina Eerikäinen, tfn 0295 3 30081