Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisen laserlaitteen käytöstä

Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisen laserlaitteen käytöstä

Diarienummer för begäran om utlåtande: 10/0008/2020

Svarstiden gick ut: 31.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Määräysehdotuksella esitetään annettavaksi Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisen laserlaitteen käytöstä. Säteilyturvakeskuksen määräys annettaisiin säteilylain (859/2018) 165 §:n 3 momentin, 166 §:n 3 momentin, 167 §:n 2 momentin ja 169 §:n 2 momentin nojalla.

Määräyksen tarkoituksena on suojella terveyttä ionisoimattoman säteilyn aiheuttamilta haitoilta osana säteilylain 165 §:n mukaista toimintaa. Määräys vastaa sisällöltään 20.12.2018 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen määräystä suuritehoisen laserlaitteen käytöstä S/4/2018.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2021.
 
Bakgrund
Laserien käytöstä yleisötilaisuuksissa ei ole säädetty sitovasti Euroopan unionin lainsäädännössä eikä velvoitteita johdu kansainvälisistä sitovista sopimuksista. Kansainvälisesti laserien käyttöön sovelletaan International Electrotechnical Comission:n teknisessä raportissa IEC/TR 60825-3:2008 Safety of laser products, Part 3, Guidance for laser displays and shows annettuja menettelytapoja. Lasersäteilyn väestön altistuksen raja-arvot on annettu kansallisesti ICNIRP:n tekemien suositusten mukaisesti Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta (1045/2018).

Säteilylain 161 §:n 3 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta. Uudessa asetuksessa säädetään altistuksen raja-arvoista sähkö- ja magneettikentille, lasersäteilylle ja ultraviolettisäteilylle sekä optiselle säteilylle ja ultraäänelle. Säteilyturvakeskus on antanut tarkempia teknisluonteisia vaatimuksia 20.12.2018 voimaan tulleella määräyksellä suuritehoisen laserlaitteen käytöstä S/4/2018.

 
Målsättningar
Määräyksessä ehdotetaan määriteltäväksi säteilylain ( 859/2018 ) 165 § :n lupahakemuksessa esitettävät tiedot, 166 §:n laserlaitteen käytöstä ja toiminnan muutoksista ilmoittamisesta, 167 §:n mukaisesta turvallisesta käytöstä sekä 169 §:n mukaisesta omavalvonnasta. 

Määräyksellä selkeytettäisiin 20.12.2018 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen määräystä suuritehoisen laserlaitteen käytöstä S/4/2018 Säteilyturvakeskukselle ilmoitettavien tietojen osalta.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 31.1.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä suuritehoisen laserlaitteen käytöstä ". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antavat tarkastaja Lasse Ylianttila, puh. 09 759 88 455, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja toimistopäällikkö Pasi Orreveteläinen, puh. 09 759 88 230, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi, sekä johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Sändlista:
Air Navigation Services Finland Oy    
JT-laser Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teatteriyhdistys Taikateatteri 13 ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
XYZ Dezigns Oy