Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om strategi för psykisk hälsa

Begäran om utlåtande om strategi för psykisk hälsa

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM/2776/2018

Svarstiden gick ut: 28.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering står:

 ”Med hjälp av tidigare beredning ska det utarbetas en strategi för mental hälsa som ser den mentala hälsan som ett kapital, tryggar rättigheterna till mental hälsa och tjänsterna för mental hälsa, länkar dem till de befintliga strukturerna, förebygger självmord och stärker de yrkesverksammas kompetens. Samtidigt ska lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras.”
 
Sedan hösten 2018 har social- och hälsovårdsministeriets expertgrupp berett en nationell strategi för psykisk hälsa i brett samarbete. Samråden våren 2019 gav över 800 kommentarer. Efter samråden tog expertgruppen fram ett utkast med fem prioriteringar för politiken inom området psykisk hälsa samt förslag till att uppnå målen.
Bakgrund
Den första nationella planen för främjande av psykisk hälsa och alkohol- och drogarbete som gällde fram till 2015, publicerades 2009. Enligt slutrapporten 2016 hade planen positiva konsekvenser. I rapporten ingick också utvecklingsåtgärder fram till 2020. Under åren 1986 - 1996 genomfördes i Finland ett program för självmordsprevention. Resultaten var positiva, men det systematiska arbetet, koordinationen och uppföljningen av åtgärderna inom självmordspreventionen har varit bristande efter projektets slut.
 
 
Målsättningar
Strategin för psykisk hälsa styr arbetet inom området psykisk hälsa under åren 2020 -2030. Den säkerställer kontinuiteten, målen och aktualiteten när det gäller politiken inom området psykisk hälsa samt åtgärderna. Strategin omfattar också missbruks- och beroendevården och tar hänsyn till handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention 2015 - 2025. Programmet för självmordsprevention ingår i strategin.

 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena genom att svara på begäran om utlåtande på utlåtande.fi och på frågorna i begäran senast den 28 oktober 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra instanser än de som finns med på sändlistan kan lämna utlåtanden.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Närmare upplysningar ges av Helena Vorma, medicinalråd, tfn 0295 16 3388, Tuulia Rotko, specialsakkunnig, tfn 0295 16 3125 och saker som gäller tidtabellen planerare Anu Kosloff tfn 02951 63306.
 
Läs mer: https://stm.fi/mielenterveyslinjaukset
 
Bilaga 1: Strategi för psykisk hälsa


 
Sändlista:
10 suurinta kuntaa    
11 suurinta kuntaa    
12 suurinta kuntaa    
13 suurinta kuntaa    
14 suurinta kuntaa    
15 suurinta kuntaa    
16 suurinta kuntaa    
17 suurinta kuntaa    
18 suurinta kuntaa    
19 suurinta kuntaa    
AA    
ADHD-litto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistui    
Akava ry    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
A-kiltojen liitto ry    
A-klinikka Oy    
A-klinikkasäätiö    
Alvi ry    
AMK-verkosto    
Aseman lapset ry    
Asumispalvelusäätiö    
Autismi- ja Aspergerliitto    
Autismisäätiö    
AVIt    
AVIt    
AVIt    
AVIt    
AVIt    
AVIt    
Disso ry    
EFCAP Finland    
Ehkäisevän päidetyön jäsenverkosto    
Ehyt ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Eläkevakuuttusyhtiö Elo    
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Eläkevakuutusyhtiö Keva    
Eläkevakuutusyhtiö Mela    
Eläkevakuutusyhtiö Varma    
Eläkevakuutusyhtiö Veritas    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
ETENE    
Evankelisluterilainen kirkko    
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö    
Helsingin Diakonissalaitos    
Hiioppi    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvän mielen talo    
Icehearts    
Ihmisoikeusliitto ry    
Ikäinstituutti    
Irti Huumeista ry    
ITLA-säätiö    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kaksisuuntaiset    
Kakspy    
Kalliolan setlementti    
KELA    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kokkotyö    
Koulutetut kokemusasiantuntijat KoKoa ry    
Kran    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kukunori Oy    
Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry    
Kuntatyönantajat    
Kuntoutussäätiö    
LAPE-kunta-agentit 2019    
LAPE-kunta-agentit 2020    
LAPE-kunta-agentit 2021    
LAPE-kunta-agentit 2022    
LAPE-kunta-agentit 2023    
LAPE-kunta-agentit 2024    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-muutosagentit    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-ohjausryhmä    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
LAPE-tieteellinen neuvosto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lastentarhaopettajaliitto    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Mente    
Me-säätiö    
Mielen ry, Tampere    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami    
Mielenterveyspooli    
Mielenterveysyhdistys Helmi    
Mieli maasta    
MIELI Suomen mielenterveysseura ry    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Ministeriöt    
Minnesota-hoito    
Myllyhoitoyhdistys    
NA, nimettömät narkomaanit    
Naistenkartano    
Niemikotisäätiö sr    
Niuvanniemen sairaala    
Nuorisotutkimusseura    
Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry    
Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry    
Nuorten palvelu ry    
Nuorten ystävät    
Nyyti ry    
Omaishoitajaliitto ry    
Omaishoitajat ja läheiset -liitto    
Opetusalan ammattijärjestö    
Opetushallitus?    
Osallisuuden aika    
Pelastakaa lapset ry    
Pesäpuu    
Pirpana ry    
Psykosociala förbundet rf    
Puolustusvoimat? (pääesikunta)    
Päihdelääketieteen yhdistys    
PÄIVYT    
Riittakerttu Kaltiala-Heino    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Saamelaiskäräjät    
Sairaanhoitajaliitto ry    
SAK    
SAKKI ry    
SamiSoster    
SAMOK    
Sateenkaariperheet ry    
Seta ry    
Sexpo-säätiö    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
sh-piirit    
Sininauhaliitto    
SOS lapsikylät    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosiaaliasiamiehet ry    
SOSTE    
Sovatek-säätiö    
STTK    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia?    
Suomen geriatrit ry    
Suomen Klubitalot ry    
Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys SKOOPPI    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lastenpsykiatriyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto SLL    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Mielenterveyshoitoalan liitto ry    
Suomen mikroyrittäjät ry    
Suomen Moniääniset ry    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry    
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry    
Suomen Opettajaksi Opiskelelevien Liitto SOOL ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen psykogeriatrinen yhdistys SPGY    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Psykologinen Seura    
Suomen Romanifoorumi    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen sosiaalipsykiatristen yhteistöjen keskusliitto    
Suomen toimintaterapeuttiliitto    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL)    
Suomen Yrittäjät    
SuPer ry    
Surunauha ry    
Svenska Finlands Folktinget    
Syli ry    
Syömishäiriöliitto    
Taiteen sulattamo ry    
Takuusäätiö    
Talentia ry    
Tarpeenmukainen hoito ry    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tehy ry    
Terveydenhoitajaliitto    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät - TESO    
THL    
THL:n itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto    
TTL    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
TTL:n kuulemistilaisuus    
Tukikohta ry    
Tukiyhdistys Majakka    
Työterveyslääkäriyhdistys    
Vailla vakinaista asuntoa ry    
Valtakunnallinen päihdeasiamies    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtion koulukodit    
Valtion koulukodit    
Valtion koulukodit    
Valtion koulukodit    
Valtion koulukodit    
Valvira    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys VAK ry    
Varusmiesliitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yksinasuvat    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Yliopistot    
Youth Against Drugs YAD ry    
Ämnesord

mielenterveys, itsemurha, alkoholinkäyttö, huumeet, terveyden edistäminen, terveydenhuolto, sosiaalihuolto, yhdenvertaisuus

psykisk hälsa, självmord, alkoholkonsumtion, droger, hälsofrämjande verksamhet, hälso- och sjukvård, socialvård, jämlikhet