Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om änd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen för att utveckla den partiella sjukdagpenningen

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om änd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen för att utveckla den partiella sjukdagpenningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/33602/2021

Svarstiden gick ut: 12.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, sjömanspensionen och pensionslagen för den offentliga sektorn.

 
Bakgrund
Förslagen i propositionen hänför sig delvis till föresatsen i regeringsprogrammet för statsminister sanna Marins regering om en reform av rehabiliteringssystemet utifrån rehabiliteringskommitténs förslag.

Förutsättningarna för erhållande av partiell sjukdagpenning samt maximitiden för partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen föreslås ändras. Syftet med ändringarna är att bidra till att människor stannar i arbetslivet och återgår till heltidsarbete. 

Det föreslås att villkoren för beviljande av Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenningförmån ändras i de fall då personer är förhindrade att förvärvsarbeta, i fråga om rehabiliteringspenning för väntetid och mellantid samt beträffande rehabiliteringspenning som betalas för tid i arbetsprövning enligt lagen om företagshälsovård. Samtidigt föreslås mindre ändringar i fråga om den retroaktiva ansökningstiden för rehabiliteringspenning och ansvarsfördelningen inom yrkesinriktad rehabilitering.

Det föreslås att förutsättningarna för arbetspensionsrehabilitering ändras i fråga om bedömningen av hur den som ansöker om rehabilitering har etablerat sig i arbetslivet. Dessutom föreslås det att det till arbetspensionslagarna fogas bestämmelser om avbrytande av rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg. Till både arbetspensionslagarna och den förmånslagstiftning som tillämpas av Folkpensionsanstalten fogas bestämmelser som möjliggör regressindrivning av rehabiliteringspenningförmåner mellan arbetspensionsanstalterna och Folkpensionsanstalten.
 
Målsättningar
Till övriga delar syftar förslagen till att förtydliga verkställigheten och förbättra jämlikheten mellan förmånstagarna och förmånssökandena.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtanden senast 12.8.2022 klo.16. 
Svenskspråkigt material läggs till 23.6.2022
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats. 

Vi ber er lämna in era utlåtanden genom tjänsten utlåtande.fi

De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition.

Om ni avger ett öppet utlåtande kan det sändas elektroniskt till adressen: kirjaamo.stm@gov.fi
 
Vi ber er ange ärendenummer VN/33602/2021  och STM152:00/2021 i meddelandet.
 
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET
 
OBS! Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om ni svarar via utlåtandetjänsten. 
Beredare
Mer information om begäran om utlåtande ges av:

specialsakkunnig Kaisu Harju-Kolkka, tfn 0295163245, fornamn.efternamn@gov.fi
konsultativ tjänsteman  Eva Ojala, tfn 0295163201, fornamn.efternamn@gov.fi
regeringssekreterare Eva Aalto, tfn 0295163125, fornamn.efternamn@gov.fi
specialsakkunnig  Seija Sukula, tfn 0295163297, fornamn.efternamn@gov.fi
direktör Liisa Siika-aho, tfn  0295163085, fornamn.efternamn@gov.fi


 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläketurvakeskus    
Hyvinvointiala ry HALI    
Invalidiliitto ry    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Kansaneläkelaitos    
Keva    
kirjaamo.stm@gov.fi    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY ry    
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry    
Kuntoutusverkosto KUVE    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

sjukförsäkring rehabitation