Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö OECM-työryhmän loppuraportista: Suojelualueverkostoa tukevat, luonnon monimuotoisuutta turvaavat alueet Suomessa

Lausuntopyyntö OECM-työryhmän loppuraportista: Suojelualueverkostoa tukevat, luonnon monimuotoisuutta turvaavat alueet Suomessa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30353/2021

Svarstiden gick ut: 8.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimuksen eli biodiversiteettisopimuksen piirissä on asetettu pitkän aikavälin tavoitteeksi maailman maa- ja vesialueiden laaja-alainen ja tehokas suojelu ekologisesti edustavan ja hyvin kytkeytyneen suojelualueverkoston sekä muiden alueisiin perustuvien suojelumenetelmien avulla. Vuonna 2018 sopimuksen 14. osapuolikokous teki päätöksen koskien ”muiden tehokkaiden aluelähtöisten suojelutoimien” alueita (other effective area-based conservation measures OECM). Päätöksen yhteydessä määriteltiin OECM-käsitteen ja -alueen kriteerit sekä hyväksyttiin ohjeet näiden suojelualueverkostoja tukevien alueiden tunnistamisen, tunnustamisen ja raportoinnin menettelyiksi sekä sopimuksen suojelutavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.
 
 
Bakgrund
Biodiversiteettisopimuksen toimeenpanon kansallinen seurantatyöryhmä asetti lokakuussa 2019 suppean ad hoc työryhmän selvittämään OECM-käsitteen soveltamista ja alueita Suomessa. OECM-työryhmäksi nimetyn ryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus:
  • kansallisista periaatteista OECM-kohteiden määrittelemiseksi.
  • tietojen kokoamisesta ja muusta menettelystä Suomen OECM-kohteiden selvittämiseksi ja hyväksymiseksi, olemassa olevien aineistojen pohjalta.
  • OECM-tietojen raportoimisesta kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • alustavista kriteereistä suojeluosuuksien laskemiseksi Suomen maa-alueiden, sisävesien sekä merialueiden pinta-alasta ja kriteerien mukaisen tarkemman selvityksen toteuttamiseksi.
  • kansallisen biodiversiteetti-toimintaohjelman seurannassa tarvittavien elinympäristökoh-taisten suojeluosuuksien arvioimiseksi.
Målsättningar
OECM-työryhmä ehdottaa
  • nykytilanteessa vain sellaisten aluetyyppien huomioimista suoraan OECM-alueina, joiden rajaus perustuu tunnistettuihin luontoarvoihin, joita turvataan suunnitelmallisesti ja joista on saatavilla paikkatietoaineisto.
  • monia sellaisia potentiaalisia OECM-aluetyyppejä jatkoselvitettäväksi ja aluekohtaisesti arvioitavaksi, jotka eivät tällä hetkellä vielä kaikin osin täytä OECM-alueelle asetettuja kriteerejä liittyen esim. alueen rajaukseen, paikkatiedon hallintaan, biodiversiteettiarvojen määrittelyyn tai alueen ko. arvojen kannalta tavoitteelliseen hoitoon. Työryhmä katsoo ko. aluetyyppien olevan monimuotoisuuden turvaamisen kannalta merkityksellisiä ja ehdottaa kriteerien edellyttämiä kehittämistoimia suojelun tehokkuuden edistämiseksi ko. alueilla.
  • suojelualueiden ja luontoarvoja turvaavien OECM-alueiden tiedonhallintaa kehitettäväksi, jotta pitkällä tähtäimellä voidaan tuottaa tehokkaasti ja luotettavasti seurantatietoa Suomen maa- ja merialueiden suojeluosuuksista, myös kansainvälisiä raportointitarpeita varten.
Liitteet:

OECM-TR_raportti_tiivistelma_08112021.pdf - Raportin tiivistelmä, jossa potentiaalisten OECM-aluetyyppien luettelo on liitteenä.

OECM-raporttiluonnos_Liite6A_Aluetyypit.pdf - Liite 6A aluetyypit

OECM-TR_raportti_LUONNOS_22112021_ilman tiivistelmaa (2).pdf - Raporttiluonnos, potentiaalisten OECM-aluetyyppien luettelo on raportin liitteenä 6.

OECM-taustaa_AAlanen_18112021.pdf - Sidosryhmätilaisuuden 18.11. 2021 avaus ja tausta

OECM-alueet Suomessa_MHeinonen_18112021.pdf - Sidosryhmätilaisuuden 18.11.2021 esitys aluetyypeistä

OECM-puheenvuoro_MHMTOy_IHerukka_18112021.pdf - Valtion metsätalouden kommenttipuheenvuoro

OECM-puheenvuoro_SMK_RRaatikainen_18112021.pdf - Yksityisen metsätalouden kommenttipuheenvuoro

OECM ja kansalliset kaupunkipuistot_ILatsa_18112021_ilmankuvia.pdf - Kansalliset kaupunkipuistot - OECM ?

OECM ja merialueet_LKurvinen_18112021.pdf - Merialueet

OECM-puheenvuoro_SLL_TVeistola_18112021.pdf - Luonnonsuojelujärjestön kommenttipuheenvuoro

Tidtabell
Kommentit ja lausunnot pyydetään, mielellään organisaatioittain koordinoidusti, viimeistään 8.12.2021.
Lausunnot käsitellään joulukuun aikana ja loppuraportti julkaistaan alkuvuonna 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Kyselyosiossa on mahdollista jättää yleinen lausunto ja lisäksi on mahdollisuus lausua raporttiluonnoksen eri osia koskien. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja erityisesti potentiaalisiin OECM-aluetyyppeihin sekä niiden tulevaan hyväksymiseen ja tiedonhallintaan liittyen. Potentiaalisten OECM-aluetyyppien luettelo on tiivistelmän liitteenä sekä raporttiluonnoksen liitteenä 6A.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnon voi lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa. Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto on mahdollista toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

 
Valmistelijat
Lausuntopyynnön vastuulliset valmistelijat ovat ympäristöneuvos Aulikki Alanen, aulikki.alanen@gov.fi ympäristöministeriöstä sekä erikoissuunnittelija Mervi Heinonen, mervi.heinonen@metsa.fi Metsähallituksen Luontopalveluista
Sändlista:
Aaltonen Riikka (TEM)    
Asikainen Anna-Rosa    
Asikainen Antti (Luke)    
Blankett Penina (YM)    
Elijoki Sanna    
Heidi Krüger (MMM)    
Heikkilä Sami (PLM)    
Herukka Ilkka    
Hölttä Harri    
Itkonen Raimo    
Jokinen Teija (ELY)    
Juvonen Sanna-Kaisa    
Katajamäki Esa (LUKE)    
Kaunisto Pipsa (ELY)    
Koivula Matti (Luke)    
Koivuniemi Jyrki (Luke)    
Koskela Terhi (LUKE)    
Kullberg Peter    
Kurikka Tuula    
Kurttila Mikko (LUKE)    
Kurvinen Lasse    
Kuusela Saija    
Kärkkäinen Leena (Luke)    
Latsa Ilona (YM)    
Lauri Saaristo    
Lehmijoki Anne (ELY)    
Lehtinen Heikki (MMM)    
Lehtiniemi Teemu    
Lehto Jani (Luke)    
Lehtomaa Leena (ELY)    
Luukkonen Jari    
Maarina von Weissenberg    
Mai Suominen    
Marko Svensberg    
Matveinen Katja (MMM)    
Mättö Minna    
Nieminen Tiina M (Luke)    
Niinistö Tuomas (LUKE)    
Orasmaa Tuuli (MMM)    
Pakarinen Raimo    
Parviainen Milka (YM)    
Punttila Pekka    
Päivinen Jussi    
Pääkkö Elisa    
Raatikainen Riitta    
Riipinen Miira    
Roström Heli (ELY)    
Sahla Matti (YM)    
Sairanen Emma    
Schulman Anna    
Seurujärvi Pirjo    
Soininen, Olli    
Syrjänen Kimmo    
Tanskanen Tiia    
Tapani Veistola (Vieras)    
Tolonen Hannu    
Tuominen Seppo    
Törvi Liinu    
Vanhala Pekka    
Vauramo Anu    
Vickholm Markku    
Vuoristo Tiina    
Ylä-Jarkko Mari (Luke)    
Asiasanat

luonnonsuojelu

merialuesuunnittelu

luonnon monimuotoisuus

luonnonsuojelualueet

ekologinen verkosto

aluesuunnittelu

ympäristötukisopimukset

metsien suojelu