Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/33188/2021

Svarstiden gick ut: 23.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle metallirahalaista annetun lain muuttamisesta.
Bakgrund
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metallirahasta annettua lakia. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan Suomen Pankki voisi kieltäytyä hyvittämästä huonon kuntonsa vuoksi kiertoon kelpaamattomia eurometallirahoja Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyillä edellytyksillä. Lakiin lisättäisiin myös säännös Suomen Pankin oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta kiertoon kelpaamattomia eurometallirahoja, jos eurometallirahojen vastaanottamisesta tai käsittelystä aiheutuu terveysriski niiden käsittelijöille tai jos palautettava erä ei ole pakkaus- ja merkintästandardien mukainen. Lisäksi lakiin lisättäisiin Suomen Pankin kyseisiä päätöksiä koskeva valitusmahdollisuus. Samalla lakiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos valtion metallirahojen lunastamista koskevaan säännökseen.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM182:00/2021 - Hankesivu valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Liitteet:

HE-luonnos metallirahalain muuttamisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi metallirahasta annetun lain muuttamisesta

Tidtabell
Valtiovarainministeriö pyytää toimittamaan lausunnon viimeistään 23.2.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa www.lausuntopalvelu.fi kautta tai vaihtoehtoisesti valtiovarainministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi. Lausuntopalvelun tai kirjaamon kautta tulleet lausunnot viedään valtioneuvoston VAHVA-asianhallintajärjestelmän asialle VN/33188/2021.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Huomaattehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankesivuilla.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa budjettineuvos Niko Ijäs, niko.ijas@gov.fi, puh. 02955 30170.
Sändlista:
Keskusrikospoliisi    
Oikeusministeriö    
Suomen Pankki