Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA/2022/1180

Svarstiden gick ut: 20.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjemuutoksista. Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet:
  • Määräykset ja ohjeet 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi 
Bakgrund
Uusi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista annettu laki (151/2022, jäljempänä KLPL), jolla saatetaan katettuja joukkolainoja koskeva direktiivi (2019/2162) osaksi kansallista lainsäädäntöä, astui voimaan 7.8.2022. Määräysten ja ohjeiden muutoksella määritellään uuden lain (151/2022) 38 §:n mukainen finanssivalvonnalle tehtävä raportointi.

Lisäksi muutoksella huomioidaan raportointikanavan siirtyminen.

Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 30.6.2023.
Målsättningar
Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt keskeiset muutokset esitetään lukukohtaisesti.

Määräykset ja ohjeet 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi

Luku 1 Soveltamisala

Luku 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset

Lukuun on lisätty määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvä uusi laki ja tähän liittyvä direktiivi, jotka on annettu nykyisen määräys ja ohjekokoelman voimaantulon jälkeen.

Luku 4 Raportointi Finanssivalvonnalle

Luku 4.1 Valvottavatiedon toimittaminen

Luvussa on huomioitu raportointikanavan siirtyminen. Lisäksi luvussa määrätään ne aikaisemmin KP2 -taulukolla raportoidut tiedot, jotka jätetään uuden lain piirissä olevilta katepooleista raportoimatta. 

Luku 4.2 Raportti kiinnitysluottopankkitoiminnasta

Taulukon KP2 raportoitaviin tietoihin on lisätty kaksi uutta raportoitavaa tietoa, jotka ovat asuntovakuudellisten ja liikekiinteistövakuudellisten luottojen kokonaisarvo katepoolissa. Tiedot tulee raportoida sekä vanhan lain (688/2010) että uuden lain (151/2022) soveltamisalaan kuuluvista katepooleista. Tiedot kerätään ylivakuuden laskennan tarkentamista varten sekä uuden lain (151/2022) 38 §:n ensimmäisen momentin kohtien 2–4 vaatimuksia kattamaan.

Luku 4.2.6 KLPL:n nojalla annettavat tiedot 

Uuteen lakiin 151/2022 liittyvät katepoolikohtaiset raportointivaateet kerätään uudella tauluokolla KP3. Katepoolikohtaisten perustietojen lisäksi kerätään tietoja maksivalmiusvaateen kattamiseksi käytettävistä varoista (KLPL 18 §), tietoja luottalaitosvastuista katepoolissa (EU:n vakavaraisuusasetus 129 artiklan 1a kohta), tietoja katepoolin maksuvalmiusvaateesta (KLPL 31 §) ja liikkeeseen laskettuja katettuja joukkolainoja koskevat tiedot (KLPL 38.1 §). Viimeisenä luetellut tiedot kerätään uudella taulukolla KP4.

Luku 5 Muutoshistoria

Luku 5 on uusi luku, joka sisältää kuvauksen määräyksiin ja ohjeisiin tehdyistä muutoksista.
Liitteet:

MOK_KLPL_72012_clean.pdf - Ehdotettu muutettu määräykset ja ohjeet 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi

KP_Lomake.xlsx - Määräykset ja ohjeet 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevaa raportointiin liittyvä lomake

Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 20.10.2022. 23.59
Svarsanvisningar för mottagare
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa määräys- ja ohje kohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 2.2, kohta (2), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.
Valmistelijat
Määräykset ja ohjeet 7/2012: riskiasiantuntija deni.seitz@finanssivalvonta.fi
Sändlista:
Finanssiala ry    
Suomen Pankki    
Valtiovarainministeriö