Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till åtgärdsprogram för havspolitiken

Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5748/2019

Svarstiden gick ut: 16.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Valtioneuvoston kanslia pyytää 16.8.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta meripolitiikan toimenpideohjelmaksi.
 
Tausta
Toimenpideohjelman valmistelua on ohjannut valtioneuvoston kanslian 10.1.2020 perustama meripolitiikan ohjausryhmä, joka on käsitellyt asiaa kahdeksassa kokouksessa. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut pääministerin valtiosihteeri ja siinä on edustettuna VNK:n lisäksi UM, SM, PLM, VM, OKM, MMM, LVM, TEM ja YM.

Toimeksiannon mukaisesti ohjausryhmä on laatinut Suomen meripolitiikan linjausten (VNpp 2019:4) pohjalta meripolitiikan toimenpideohjelman, jolla kehitetään ja koordinoidaan Suomen meripolitiikkaa ja toteutetaan hallitusohjelman meripolitiikkaan liittyviä tavoitteita.
Tavoitteet
Tavoitteena on kehittää meripolitiikasta selkeä vahvuusalue. Toimenpideohjelman keskeiset kärjet ovat merten suojelu, meriklusteri ja merellinen tuotanto. Meripolitiikan toimenpideohjelma koostuu toimista ja toimenpiteistä, jotka yhdessä pyrkivät toteuttamaan meripolitiikan linjausten keskeisiä tavoitteita ja toimeenpanemaan EU:n meripolitiikkaa soveltuvin osin. Toimenpiteet on järjestetty meripolitiikan linjausten toimien mukaan ja toimenpiteisiin on pyritty saamaan selkeät tavoitteet, aikataulu sekä tarvittavat resurssit ja muut mahdolliset rahoituslähteet.
Linkit

https://vnk.fi/meripolitiikka - Tietoa meripolitiikasta

https://vnk.fi/sv/havspolitiken - Information om havspolitiken

Liitteet:

Meripolitiikan toimenpideohjelma.pdf - Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

Åtgärdsprogrammet för havspolitiken.pdf - Utkast till åtgärdsprogram för havspolitiken

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään 16.8.2021 klo 16.00 mennessä. 
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@vnk.fi.

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/5748/2019.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki
jussi.soramaki@vnk.fi 
puh. + 358 40 754 1898 

Projektisuunnittelija Emma Borg
emma.borg@vnk.fi
puh.  +358 46 921 9792
Jakelu:
Aboa Mare (Yrkeshögskolan Novia)    
Akava    
Baltic Sea Action Group    
Business Finland    
Centrum Balticum    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnpilot Pilotage Oy    
Gaia Consulting Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
John Nurmisen säätiö    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK, ent.Kymenlaakson amk)    
Kalatalouden Keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kotkan kaupunki    
Kouvola Innovation Oy    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevirasto    
Luonnonvarakeskus Luke    
Luonto-liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Merikotka-tutkimuskeskus    
Meriliitto-Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Merivoimien esikunta    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien esikunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rauman kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sitra    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattialojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Laivameklarit    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Merentutkijat ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö ry (SVK)    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Suomen yrittäjät    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
The Baltic Institute of Finland (Suomen Itämeri-instituutti)    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turun yliopiston Brahea-keskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Uusikaupungin kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

meripolitiikka

toimenpideohjelma