Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om remissyttrande: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de funktioner som ska anslutas till medborgargränssnittet

Begäran om remissyttrande: Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de funktioner som ska anslutas till medborgargränssnittet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3629/2021

Svarstiden gick ut: 9.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert yttrande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om de funktioner som ska anslutas till medborgargränssnittet.

Syftet med social- och hälsovårdsministeriets förordningär att göra det möjligt att ansluta nya funktioner till medborgargränssnittet i tjänsten Mina Kanta-sidor. Förordningen utfärdas med stöd av 19 § 5 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). I fortsättningen kan en medborgare med hjälp av medborgargränssnittet få ett intyg över de vaccinationer som getts honom eller henne och ett intyg över resultaten av hans eller hennes laboratorieundersökningar via tjänsten Mina Kanta-sidor.
 
Bakgrund
I förordningen föreskrivs det om de nya funktioner som ska anslutas till medborgargränssnittet. I 1 § i förordningen föreskrivs det att patienten med hjälp av medborgargränssnittet kan ges ett intyg över de vaccinationer som getts honom eller henne samt ett intyg över resultaten av hans eller hennes laboratorieundersökningar. I 2 § föreskrivs det om förordningens ikraftträdande.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Remissyttranden kan lämnas fram till den 9 april 2021 kl. 16:30. Svaren är offentliga och publiceras i Statsrådets projektportal, projektnummer STM026:00/2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Begäran om yttrande besvaras i första hand i den elektroniska utlåtandetjänsten lausuntopalvelu.fi.

Remissenkäten kan kompletteras fram till det att den är färdig och har sänts in. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Ni behöver inte skicka svaret per epost eller post.

Hjälp med tjänsten kan begäras i addressen lausunto.om@om.fi.

Alternativt kan ni lämna ert svar genom att sända det till ministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@stm.fi (viite: VN/3629/2021). Yttrandet kan också sändas per post på adressen:

Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Beredare
Ytterligare information om remissen:

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
tfn 0295 163 260
e-post: outi.ayras-blumberg@stm.fi

Tekniskt genomförande:
Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
tfn 029 516 3370
e-post: teemupekka.virtanen@stm.fi
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Kehitysvammaliitto    
Kemin kaupunki    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Omaishoitajaliitto    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Raaseporin kaupunki    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sini Tuovinen    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SoteDigi Oy    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Ulkoasiainministeriö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering