Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Behörighet för jurister som biträder asylsökande

Behörighet för jurister som biträder asylsökande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22375/2020

Svarstiden gick ut: 28.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska rättssäkerheten för asylsökande stärkas så att det blir möjligt för en sökande att anlita ett biträde vid asylsamtalet. Dessutom införs timbaserade arvoden för biträdena och allmänna förvaltningsrättsliga besvärstider. Den allmänna juridiska rådgivningen till asylsökande ska förbättras, kvaliteten hos asylförfarandet och tillgodoseendet av barnets bästa ska utvärderas samt kompetensen och noggrannheten hos de jurister som biträder asylsökanden säkerställas. Regeringen har berett en proposition med förslag till arvoden till biträdena vid asylsamtal, besvärstider för asylsökande och utvidgad möjlighet för asylsökande att anlita ett biträde. Propositionen behandlas som bäst i riksdagen.
Denna bedömningspromemoria har utarbetats om säkerställandet av kompetensen och noggrannheten hos de jurister som biträder asylsökanden. Justitieministeriet ber om ert utlåtande om bedömningspromemorian.
Bakgrund
Rättshjälpen för asylsökande har granskats i flera oberoende utredningar efter de lagändringar som trädde i kraft 2016. I alla utredningar har det lagts fram förslag på sådant som behöver utvecklas i fråga om rättshjälpen och behandlingsprocesserna för personer som söker internationellt skydd.
Justitieministeriet ordnade den 12 november 2020 ett diskussionsmöte med berörda parter för att stärka den kunskapsbas som ligger till grund för utvärderingspromemorian och för att klarlägga eventuella åtgärdsförslag.
 
Målsättningar
Syftet med bedömningspromemorian är att ta reda på vilka utmaningar som finns i samband med de rättshjälpstjänster som asylsökande erbjuds och att bedöma hur man kan säkerställa kompetensen och noggrannheten hos de biträden som tillhandahåller tjänsterna.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert eventuella utlåtande till justitieministeriet senast den 28 maj 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i webbtjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte skicka utlåtandet separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren vid justitieministeriet ber vi er dela in utlåtandet enligt mellanrubrikerna i begäran om utlåtande. Den som lämnar in ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi.
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausunto.om@om.fi.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringsråd Päivi Tiainen-Hyrkäs, tfn 0295 150 262, e-post paivi.tiainen-hyrkas@om
Sändlista:
Amnesty international Suomi    
Auktoriserade Jurister    
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Korkein hallinto-oikeus.    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Pakolaisneuvonta ry    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen Punainen risti    
Turun hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, Pohjois-Euroopan alue-edustusto    
Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti    
Ämnesord

rättshjälp

personer, som söker internationellt skydd