Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Sveriges MKB-förfaranden av en anläggning för inkapsling av kärnvfall samt för slutförvaring av kärnavfall

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Sveriges MKB-förfaranden av en anläggning för inkapsling av kärnvfall samt för slutförvaring av kärnavfall

Diarienummer för begäran om utlåtande: YM3/5521/2005

Svarstiden gick ut: 8.4.2016

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Ni har möjlighet att ge utlåtanden om projektets eventuella betydande skadliga miljökonsekvenser som anses beröra Finland. Sverige hoppas att få utlåtanden på svenska eller engelska. Utlåtanden skall lämnas in till Miljöministeriet senast 8.4.2016 hels i elektronisk form genom utlåtande.fi eller till kirjaamo.ym(at)ymparisto.fi.  Besöksadress: Aleksandergatan 7, Helsingfors, Postadress: Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet.


 

 

 
Bakgrund

 

Sverige har underrättat Finland om en miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) av en anläggning för inkapsling av kärnavfall och för slutförvaring av använt kärnavfall. Projektet omfattas av FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen).

 
Det projektansvariga bolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har sammanställt resultaten från bedömningen i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har en möjlighet att framföra sina åsikter om projektets eventuella betydande skadliga miljökonsekvenser som anses beröra Finland.


  
Länkar:
Bilagor:
Svarsanvisningar för mottagare
Sverige hoppas att få utlåtanden på svenska eller engelska. Utlåtanden skall lämnas in till Miljöministeriet senast 8.4.2016 hels i elektronisk form genom utlåtande.fi eller till kirjaamo.ym(at)ymparisto.fi.  Besöksadress: Aleksandergatan 7, Helsingfors, Postadress: Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet.
 
Beredare
Jorma Jantunen, Finland Miljöcentral SYKE, puh 0295 251 217, jorma.jantunen@ymparisto.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Eckerön kunta    
Natur och Miljö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Säteilyturvakeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ämnesord

MKB, kärnavfall