Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om betänkande från arbetsgruppen som berett en reform av lagen om utkomststöd

Lausuntopyyntö toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11505/2020

Svarstiden gick ut: 30.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä.
Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 28.5.2020 työryhmän valmistelemaan toimeentulotukilain uudistamista. Työryhmän toimikausi oli 1.6.2020-31.5.2021 ja sen puheenjohtajana toimi johtaja Eveliina Pöyhönen. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus toteuttaa toimeentulotuen kokonaisuudistuksen, jolla varmistetaan riittävä viimesijaisen toimeentulon turva ja sosiaalista tukea tarvitsevien ihmisten oikea-aikaiset palvelut.

Toimeentulotukilain uudistamista valmistelevan työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus toimeentulotuki- ja sosiaalihuollon lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, joiden tulee vahvistaa toimeentulotuen roolia sosiaalihuoltoon kuuluvana viimesijaisena taloudellisena tukena. Työryhmän tulee ottaa ehdotusta laatiessaan huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvä muutostyö, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät jatkossa maakuntatasoiselle toimijalle. Toimeentulotuen tulee uudistuneessa sosiaalihuollon rakenteessa toimia kiinteästi sosiaalityön välineenä ja osana sosiaalihuollon tuen ja palveluiden kokonaisuutta. 

Työryhmä käsitteli myös valtiosääntöoikeudellisia ja periaatteellisia kysymyksiä. Tuen viimesijaisuus asettaa erityisiä vaatimuksia tuen toimeenpanolle, jotta voitaisiin varmistaa tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutuminen myös kaikkein eniten tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Työryhmä esittää muutoksia, joita voidaan tehdä ilman laajoja lisäselvityksiä. Työryhmä esittää lainsäädännön muutoksiin tähtääviä ehdotuksia sekä toimeenpanon kehittämiseen liittyviä ehdotuksia. Lisäksi työryhmä tuo esiin lisäselvitystarpeita ja esittää, että toimeentulotuen kehittämistä jatketaan myös muiden valmisteluhankkeiden yhteydessä. 

Työryhmä on toteuttanut toimeksiantonsa tekemällä ehdotuksia, joiden keskeisenä tavoitteena on selkeyttää lainsäädäntöä ja viranomaisten vastuita, jotta haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tuen tarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin.
 

 
 
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon jatkotoimenpiteistä päätettäessä.
Linkit

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM065:00/2020 - Toimeentulotukilain uudistamista valmisteleva työryhmä hankeikkunassa, STM065:00/2020

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163342/STM_2021_22_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Toimeentulotukilain uudistamista valmisteleva työryhmä - Työryhmän loppumietintö

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 30.9.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies
Susanna Rahkonen
susanna.rahkonen@stm.fi
0295 163 215
 
Erityisasiantuntija
Ritva Liukonen
ritva.liukonen@stm.fi 
02951 63278
Jakelu:
EAPN-Finland    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin yliopistollinen sairaala    
Helsinki    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Kelan toimihenkilöt ry    
Kemijärvi    
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porvoo    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rikosseuraamuslaitos    
Romano Missio    
Rovaniemi    
Sisäministeriö    
Siun sote    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Turku    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vailla vakinaista asuntoa ry    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden Tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

sosiaalihuolto

sosiaaliturva

toimeentulotuki

sosiaalityö

toimeentuloturva