Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om betänkande från arbetsgruppen som berett en reform av lagen om utkomststöd

Begäran om utlåtande om betänkande från arbetsgruppen som berett en reform av lagen om utkomststöd

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11505/2020

Svarstiden gick ut: 30.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om arbetsgruppens betänkande.
Bakgrund
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 28.5.2020 en arbetsgrupp för att bereda en reform av lagen om utkomststöd. Arbetsgruppens mandatperiod var 1.6.2020-31.5.2021 och ordförande för arbetsgruppen var direktör Eveliina Pöyhönen. I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering konstateras att regeringen genomför en totalreform av utkomststödet för att säkerställa en tillräcklig utkomstskydd i sista hand och rättidiga tjänster för dem som behöver socialt stöd.

Arbetsgruppen hade till uppgift att lägga fram ett förslag till ändringar i lagstiftningen om utkomststöd och socialvård. De föreslagna ändringarna ska stärka utkomststödets roll som ekonomiskt stöd i sista hand inom socialvården. Arbetsgruppen ska vid utarbetandet av förslaget beakta det förändringsarbete som hänför sig till ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, där social- och hälsovårdstjänsterna i fortsättningen överförs till aktörer på landskapsnivå. Utkomststödet ska i den förnyade socialvårdsstrukturen vara ett fast verktyg för socialarbetet och en del av socialvårdens stöd och tjänster som helhet. Arbetsgruppen behandlade också konstitutionella och principiella frågor. Det att stödet beviljas i sista hand ställer särskilda krav på verkställigheten av stödet, för att man ska kunna säkerställa faktisk jämlikhet också i fråga om de klienter som behöver mest stöd. Arbetsgruppen föreslår ändringar som kan göras utan omfattande tilläggsutredningar. Arbetsgruppen lägger fram förslag som syftar till att ändra lagstiftningen samt förslag som hänför sig till utvecklandet av verkställigheten. Arbetsgruppen lyfter dessutom fram behovet av tilläggsutredningar och föreslår att utvecklandet av utkomststödet fortsätter också i samband med andra  beredningsprojekt.

Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag genom att lägga fram förslag vars viktigaste syfte är att förtydliga lagstiftningen och myndigheternas ansvar för att de mest utsatta klienternas stödbehov ska kunna tillgodoses bättre än för närvarande.
 
Målsättningar
Utlåtandena kommer att beaktas när det fattas beslut om fortsatta åtgärder.
Länkar:

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM065:00/2020 - Toimeentulotukilain uudistamista valmisteleva työryhmä hankeikkunassa, STM065:00/2020

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163342/STM_2021_22_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Toimeentulotukilain uudistamista valmisteleva työryhmä - Työryhmän loppumietintö

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast den 30 september 2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som ger utlåtandet registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken

Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Konsultativ tjänsteman
Susanna Rahkonen
susanna.rahkonen@stm.fi
0295 163 215
 
Specialsakkunnig
Ritva Liukonen
ritva.liukonen@stm.fi 
02951 63278
Sändlista:
EAPN-Finland    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin yliopistollinen sairaala    
Helsinki    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Kelan toimihenkilöt ry    
Kemijärvi    
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porvoo    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rikosseuraamuslaitos    
Romano Missio    
Rovaniemi    
Sisäministeriö    
Siun sote    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tuomioistuinvirasto    
Turku    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vailla vakinaista asuntoa ry    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden Tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ämnesord

sosiaalihuolto

sosiaaliturva

toimeentulotuki

sosiaalityö

toimeentuloturva