Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: utkasten till föreskrift med stöd av sjötrafiklagen

Begäran om utlåtande: utkasten till föreskrift med stöd av sjötrafiklagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/85519/03.04.01.00/2021

Svarstiden gick ut: 14.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkasten till föreskrift
Sjötrafik i kanaler och via rörliga broar, TRAFICOM/85519/03.04.01.00/2021
Sjötrafikmärken och ljussignaler samt utmärkning av ledningar och kablar, TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021
Utprickningssystemet och säkerhetsanordningarna för sjöfarten, TRAFICOM/85503/03.04.01.00/2021

 
Bakgrund
I samband med ändringen av sjötrafiklagen (782/2019) ges Transport- och kommunikationsverket ett bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om ankomstordningen vid slussning i kanaler och vid rörliga broar för andra farkoster än farkoster i räddningsuppgifter eller tjänsteuppdrag. Transport- och kommunikationsverket ges också ett bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om användning av ljussignalskombinationer och utmärkning av sjötrafikmärkens verkningsområde. I samband med ändringen av sjötrafiklagen möjliggörs användning av virtuella säkerhetsanordningar utöver fysiska säkerhetsanordningar. 
Målsättningar
Med dessa föreskrift
  • Meddelas närmare föreskrifter om ankomstordningen vid slussning i kanaler och vid rörliga broar.
  • Ljussignalskombinationer läggs till i föreskriften om sjötrafikmärken och ljussignaler samt utmärkning av ledningar och kablar. Föreskriften kompletteras också med föreskrifter om sjötrafikmärkens verkningsområde.
  • Närmare föreskrifter om virtuella säkerhetsanordningar läggs till i föreskriften om utprickningssystemet och säkerhetsanordningarna för sjöfarten
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast måndagen den 14 juni 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet. 
Beredare
Ledande sakkunnig Risto Lång, tfn 0295346712, risto.lang(at)traficom.fi
Jurist Anna Mesimäki , p. 0295346163, anna.mesimaki(at)traficom.fi