Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtandebegäran om regeringens proposition till riksdagen med förslag till Ålands självstyrelselag

Utlåtandebegäran om regeringens proposition till riksdagen med förslag till Ålands självstyrelselag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/846/2018

Svarstiden gick ut: 9.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till självstyrelselag för Åland.
Bakgrund
I propositionen föreslås att en helt ny självstyrelselag för Åland stiftas. Den ska ersätta 1991 års självstyrelselag och blir den i ordningen fjärde självstyrelselagen. Syftet är att modernisera lagen och att ge möjligheter att utveckla självstyrelsen på ett smidigare sätt än vad nu är fallet.

Med beaktande av lagstiftningsordningen för stiftande av självstyrelselagen för Åland har beredningen skett i huvudsak på svenska. Den finskspråkiga regeringspropositionen kommer att genomgå en språkgranskning. 

Enligt 69 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) kan självstyrelselagen inte ändras eller upphävas annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget, inte heller kan avvikelse från den göras på något annat sätt. Besluten skall i riksdagen fattas i den ordning som gäller vid ändring eller upphävande av grundlag och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Efter remissen kommer även rådet för bedömning av lagstiftningen att ge ett utlåtande över propositionsutkastet.

Utkastet till regeringens proposition är justitieministeriets förslag som processats i samråd med landskapsregeringen. Vissa frågor är fortfarande under beredning varvid förslaget både i materiellt och tekniskt hänseende kan förändras efter remissen. Diskussionerna med berörda parter kommer att fortsätta.


Ålands lagtings bifall kommer att inhämtas då regeringspropositionen beretts slutligt och överlämnats till riksdagen.
 
Målsättningar
Ett viktigt syfte med den nu aktuella revisionen är att skapa ett självstyrelsesystem för Åland som är mer dynamiskt och som därmed med tiden och vid behov möjliggör en smidigare överföring till Ålands lagting av vissa behörighetsområden som hör till riksdagens lagstiftningsbehörighet. Det åländska samhället får därigenom ett större inflytande när det gäller att genomföra de samhällsförändringar som behövs för att anpassa Åland till en ständigt pågående utveckling inom olika samhällssektorer. Redan genom att lagen träder i kraft utvecklas självstyrelsen på vissa områden. Avsikten är också att klarlägga självstyrelselagens förhållande till grundlagen. Dessutom föreslås det att dialogen och samrådet mellan staten och självstyrelsen utvecklas. Den övergripande avsikten är att ta fram en självstyrelselag som är moderniserad mot bakgrund av de samhälleliga förändringar som skett efter att nuvarande lag stiftades för närmare 30 år sedan.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandet via lausuntopalvelu.fi-tjänsten till justitieministeriet senast torsdagen 9.9.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i punkten Distribution kan ge utlåtande.

Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi: s webbplats Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausunto.om (a)om. fi.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi

Statliga myndigheters utlåtanden ska finnas även på svenska.
Beredare
Lagstiftningsråd, av statsrådet utsedd föredragande vid justitieministeriet i ärenden som gäller Ålands självstyrelse Janina Groop-Bondestam, tfn. 029 150 334 och e-post janina.groop-bondestam@om.fi
Enhetschef Corinna Tammenmaa, tfn. 0295 150 181 och e-post corinna-tammenmaa@om.fi
Konsultativ tjänsteman Kristel Englund, tfn. 0295 150 117och e-post kristel.englund@om.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan syyttäjäalue    
Akava ry    
Akava-Åland r.f.    
Ammattiliitto Pro    
Centern    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Fimea    
Folktinget    
Företagarna på Åland r.f.    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hållbart Initiativ    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kansaneläkelaitos    
KD    
Keskusta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kokoomus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto – Kommunförbundet    
Lapin yliopisto    
Liberalerna    
Liike Nyt    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Markkinaoikeus    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Moderat Samling för Åland    
Obunden Samling    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
PAM Servicefacket    
Perussuomalaiset    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rkp    
Ruokavirasto    
SDP    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens Ämbetsverk på Åland    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund r.y.    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys – Passagerarfartygsföreningen i Finland Ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry – Finlands Sjömans-Union r.f.    
Suomen Pankki Finlands Bank    
Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland r.f.    
Suomen Yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työsuojeluvaltuutettu, Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Työterveyslaitos    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vasemmistoliitto    
Verohallinto    
Vihreät    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ålands Framtid    
Ålands fredsinstitut    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands kommunförbund    
Ålands landskapsregering    
Ålands Näringsliv    
Ålands Producentförbund    
Ålands Socialdemokrater    
Ålands tingsrätt    
Ålandsdelegationen    
Åländsk Demokrati