Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 23/41/2016

Svarstiden gick ut: 28.8.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Maahanmuuton ministerityöryhmän 16.12.2016 hyväksymässä toimenpidesuunnitelmassa sekä laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisessa toimintaohjelmassa 2017-2020 olevan toimenpidekirjauksen johdosta arviomuistiossa ensinnäkin arvioidaan, onko suhteellisuusperiaatteen asettamissa rajoissa ja perustuslakivaliokunnan pakkokeinojen käyttöä koskevien kannanottojen perusteella mahdollista säätää ulkomaalaisrikkomuksena ilmenevän laittoman maassa oleskelun selvittämisessä käytettäväksi sellaisia pakkokeinoja, jotka eivät ole nykyisin käytettävissä. Lisäksi arvioidaan sitä, vastaako kyseisestä teosta ainoaksi rangaistukseksi säädetty sakko rikkomusten vakavuutta kaikissa tapauksissa ja onko rangaistusasteikkoa tässä valossa syytä muuttaa.

Hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu arviomuistio sisältää myös arvionnin johtopäätöksinä lainsäädäntöehdotukset. Pakkokeinojen käyttöedellytyksiä ja -mahdollisuuksia koskevan arvioinnin lopputuloksena ehdotetaan pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 8 §:ää muutettavaksi niin, että esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa laittomasta maassa oleskelusta epäillyn tavoittamiseksi hankkia teleosoitteen tai telepäätelaitteen sijaintitiedot, jos se on välttämätöntä mainitun rikoksen selvittämiseksi tai oikeudenkäynnin turvaamiseksi.

Ulkomaalaislakiin (301/2004) ehdotetaan lisättäväksi uusi 185 a § laittomasta maassa oleskelusta. Laittomasta maassa oleskelusta tuomittaisiin sakkoon tai enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen se, joka tahallaan oleskelee maassa ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa taikka laiminlyö velvollisuutensa rekisteröidä oleskelunsa taikka hakea oleskelulupakortti, oleskelukortti tai pysyvä oleskelukortti. Nämä tekotavat vastaisivat niitä, jotka nykyisin säädetään vain sakolla rangaistaviksi ulkomaalaisrikkomuksena ulkomaalaislain 185 §:n 1 momentin 1 kohdassa. Mainittuun momenttiin tehtäisiin uuden rangaistussäännöksen säätämisestä aiheutuvat muutokset.    
Liitteet:

Arviomuistio.pdf - Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään maanantaina 28.8.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti (Yleistä, laittoman maassa oleskelun rangaistusasteikko, laitonta maassa oleskelua koskeva rangaistussäännös, sijaintitietojen hankkiminen laittoman maassa oleskelun selvittämiseksi ja oikeudenkäynnin turvaamiseksi, muiden pakkokeinojen käyttömahdollisuus ja esityksen vaikutukset).    

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fiHUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.       
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. 02951 50176, sähköpostiosoite janne.kanerva@om.fi.

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.    
Sändlista:
Amnesty International – Suomen osasto ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Keskusrikospoliisi    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto    
Oikeusministeriö/oikeushallinto-osasto    
Pakolaisneuvonta ry    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Ulkoasiainministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto