Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om minimiskatt för stora koncerner

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om minimiskatt för stora koncerner

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9714/2023

Svarstiden gick ut: 8.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om minimiskatt för stora koncerner.

Utkastet till bestämmelse om den inhemska kompletteringsskatten kommer senare att fogas separat till denna begäran om utlåtande.
Bakgrund
Syftet med propositionen är att genomföra rådets direktiv (EU) 2022/2523 om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella koncerner och stora inhemska koncerner inom unionen. I propositionen föreslås det att direktivet genomförs genom att det föreskrivs om den minimibeskattning av koncerner som avses i direktivet i en separat nationell lag.

Direktivet baserar sig på OECD:s s.k. pelare II-reglering, som syftar till att koncerner ska beskattas åtminstone enligt miniminivån oberoende av i vilka stater verksamheten bedrivs. Minimiskattenivån ska bedömas nationellt och den faktiska skattenivån ska vara minst 15 procent. Om den faktiska skattenivån understiger detta, verkställs beskattningen med den nya regleringen upp till 15 procent.
Målsättningar
Den beskattningsregel som huvudsakligen ska tillämpas är en s.k. resultaträkningsregel som i princip ska tillämpas i den stat där koncernens yttersta moderenhet är belägen. Resultaträkningsregeln är en regel för fördelning av beskattningen som baserar sig på ägarförhållanden inom koncernen. Enligt regeln ska koncernens högsta moder betala kompletteringsskatt, om den effektiva, dvs. faktiska skattenivån för en koncernenhet som ägs direkt eller indirekt understiger den avtalade miniminivån. En sekundär regel för beräkning av skattenivån är regeln om underbeskattade vinster.

I propositionen föreslås det att Finland också ska införa den inhemska kompletteringsskatt som direktivet möjliggör. Den inhemska kompletteringsskatten beräknas i huvudsak på samma sätt som de skatter som tas ut genom regeln om resultaträkning och regeln om underbeskattade vinster. Den inhemska kompletteringsskatten ska gälla samma koncerner som de ovannämnda beskattningsreglerna, och dessutom kommer samma skattesats på 15 procent att föreslås.

I propositionen föreslås det att den kompletteringsskatt som baserar sig på bestämmelserna i direktivet ska utgöra ett nytt självständigt skatteslag som betalas till staten. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2024. Lagen ska i fråga om resultaträkningsregeln och den inhemska kompletteringsskatten tillämpas första gången på räkenskapsperioder som börjar den 31 december 2023 och därefter. Avsikten är att regeln om underbeskattade vinster ska tillämpas på beställningar enligt artikel 50 första gången på räkenskapsperioder som börjar den 31 december 2023 och därefter och i fråga om andra situationer på räkenskapsperioder som börjar den 31 december 2024 och därefter.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM036:00/2023 - - linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM036:00/2023 - - länk till lagberedningsprojektets webbplats

Bilagor:

Luonnos hallituksen esitykseksi.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi

2 luvun Suomen kotimaista täydennysveroa koskevat pykälät.pdf -

Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 8 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 8 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
Regeringsråd Jari Salokoski, tfn 0295 530 437, jari.salokoski(a)gov.fi
Specialsakkunnig Laura Burmester, tfn 029 5530 037, laura.burmester(a)gov.fi
Sändlista:
Apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Energiateollisuus ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry    
FIT Verotutkimuksen huippuyksikkö    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Oikeusministeriö    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Reijo Knuutinen    
Pääomasijoittajat ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ämnesord

elinkeinoverotus

beskattning av näringsverksamhet

konserni

koncern

vähimmäisvero

minimiskatt