Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om uppdatering av radiofrekvensföreskriften samt föreskriften om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Begäran om utlåtande om uppdatering av radiofrekvensföreskriften samt föreskriften om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem

Diarienummer för begäran om utlåtande: 476166/03.00.05.00/2019

Svarstiden gick ut: 17.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

 

Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtande om följande dokument:
 
1) Transport- och kommunikationsverkets föreskriftsutkast Radiofrekvensföreskrift 4Z /2020M
2) Utkast till promemorian motivering till och tillämpning av radiofrekvensföreskriften 4Z (MPS 4Z)
3) Transport- och kommunikationsverkets föreskriftsutkast M15AP / 2020M
4) Utkast till promemorian motivering till och tillämpning av föreskrift 15AP / 2020M (MPS 15)
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverkets radiofrekvensföreskrift 4 gäller användning av radiofrekvenser. Syftet med den är att trygga en rättvis tillgång till samt effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenserna. Föreskriften tillämpas inom radiofrekvensspektret 8,3 kHz–400 GHz, och där bestäms om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål (frekvensallokeringstabellen). 
Radiofrekvensföreskriften sätter i kraft både nationella frekvensbeslut och Europeiska kommissionens beslut om frekvensanvändningen. Dessutom har den europeiska frekvensanvändningsplanen (ERC:s rapport 25) beaktats.
 
Transport- och kommunikationsverkets föreskrift 15 innehåller användningsvillkoren för sådana radiosändare som inte förutsätter något särskilt radiotillstånd. Dessa är bland annat mobilteleapparater, PMR446-radiotelefoner, WLAN-utrustningar, radiomikrofoner, fjärrstyrningsanordningar som fungerar på samfrekvenser och andra radiosändare med låg effekt samt styrnings-, övervaknings- eller larmradaranläggningar.
 
Väsentliga ändringar

Föreskrift 4Z / 2020M:
-      Sekundär allokering för mobil radio har tillagts på frekvensbandet 2300–2320 MHz för privata radionät som baserar sig på mobilteknologi (s.k. Private-LTE). Användning av trådlösa kameror på detta band fortsätter.
-      En primär allokering för mobil radio har tillagts på frekvensbanden 24,250-27,000 GHz samt 27,000-27,500 GHz och användning för mobilnät (5G) har tillagts på dessa band.
-      För radiolänkar på frekvensbanden 71-76 GHz och 81-86 GHz har det tillagts delband och bl.a. följande delband har strukits från radiolänkar: 5875-5925 MHz, 25,347-25,431 GHz och 26,355-26,439 GHz.
-      Allokering för radioamatörer har strukits från delbandet 1240-1300 MHz.
-      Frekvensbanden 5855-5875 MHz och 5905-5925 MHz har tillagts för intelligenta transportsystem.
-      Tillägg som kommissionens beslut förutsätter har gjorts för radiosändare med kort räckvidd (SRD).
 
Alla ändringar ges i bilagan till MPS-dokumentet.
 
Föreskrift 15AP / 2020M (alla ändringar markerade):
-      Frekvensbandet 24,250-27,500 GHz har tillagts för terminalutrustning för mobilnät
-      Ändringar som Europeiska kommissionens beslut om kortdistansutrustning samt UWB-utrustning har gjorts
-      Nya frekvensband öppnas för icke-specificerade radiosändare med kort räckvidd, telematikutrustning för trafik, medicinska applikationer, bredbandig dataöverföring och intelligenta transportsystem
-      Ny befrielse från kravet på tillstånd för satellitterminaler på frekvensbandet 14-14,25 GHz
-      Terminalutrustningar för GSM-R-nätet utesluts från föreskriftens tillämpningsområde

Ändringarna i föreskrifterna beskrivs närmare i motiverings- och tillämpningsdokumenten (MPS).
 
Målsättningar

Syftet med uppdateringarna är att främja effektiv användning av radiofrekvenser samt att sätta i kraft nya europeiska beslut och rekommendationer om användningen av frekvenser.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in senast den 17.11.2019 via utlåtande.fi.

Svarsanvisningar för mottagare

Transport- och kommunikationsverket ber remissinstanserna yttra sig speciellt över de väsentliga ändringarna i föreskrifterna.

Beredare

Mer information ger vid behov Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 och Mikko Rintala, p. 0295 390 459. Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)traficom.fi.