Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6432/2019

Svarstiden gick ut: 13.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta.

Bakgrund

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoaineista ja bionesteistä annettua lakia. Ehdotetulla lakimuutoksella pantaisiin kestävyyskriteerisääntelyn osalta täytäntöön uudelleenlaadittu uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001.

Målsättningar

Esityksen pääasiallinen tavoite on RED II:n kestävyyskriteereitä koskevan sääntelyn kansallisen täytäntöönpanon edellyttämien säännösmuutosten toteuttaminen kestävyyslaissa. Esityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet ovat tuotettu kestävällä tavalla. Esityksen tavoitteena on myös, ettei kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamisesta aiheudu toimijoille kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa.

 

Laissa säädettäisiin voimassa olevan kansallisen kestävyysjärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta ja saatettaisiin kansallisesti voimaan uusiutuvan energian direktiivin mukaiset kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit.

 

Esityksessä ehdotetaan, että kestävyyskriteerien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteereitä sovellettaisiin sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen tuotannossa laitoksiin, joiden kokonaislämpöteho on vähintään 20 MW kiinteiden biomassapolttoaineiden tapauksessa ja vähintään 2 MW kaasumaisten biomassapolttoaineiden tapauksessa.

 

Kansallisia lisäkriteereitä ei asetettaisi biomassapolttoaineille. Maatalousbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit päivitettäisiin tarvittavilta osin ja metsäbiomassaa koskevat kestävyyskriteerit sisällytettäisiin sellaisenaan kestävyyslakiin, kattaen sekä maatason että hankinta-alueen tason vaatimukset.

 

Biopolttoaineiden, liikennealalla kulutetun biokaasun ja bionesteiden sekä biomassapolttoaineiden kasvihuonekaasupäästövähenemän vähimmäisarvoista säädettäisiin uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti.

Liitteet:
Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään perjantaina 13.3.2020.

 

Svarsanvisningar för mottagare

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös

muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausua voi kaikista
pyydetyistä kohdista tai vaan osasta. Erityisesti pyydetään lausumaan vaikutusten arvioinnista, velvollisuudesta osoittaa
kestävyys ja siirtymäsäännöksestä. 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat

ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun

käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat:

 

erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, puh. 029 504 7092 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi sekä

 

erityisasiantuntija Harri Haavisto, puh. 029 504 7059 ja sähköposti harri.haavisto(a)tem.fi

Sändlista:
Ab Stormossen    
Bioenergia ry    
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
FINAS    
Fortum Power and Heat Oy    
Gasum Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Inspecta Sertifiointi Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsä Fibre Oy    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
Oikeusministeriö    
Oy Teboil Ab    
Savon Energia Joensuu Oy    
St1 Oy    
Stora Enso Oyj    
Sucros Oy    
Suomalainen Energiaosuuskunta    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Ympäristökeskus SYKE    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä    
Tapio Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
UPM-Kymmene Oyj    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
VG EcoFuel Oy    
Ympäristöministeriö    
ÅF Consulting Oy    
Asiasanat

biokaasu

energia

biopolttoaineet

uusiutuva energia

biomassa

bioneste

biomassapolttoaineet

kestävyyskriteerit

Kasvihuonekaasupäästövähennys