Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi 2022 - 2027

Lausuntopyyntö saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi 2022 - 2027

Diarienummer för begäran om utlåtande: MH 4492/2020

Svarstiden gick ut: 20.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Metsähallitus pyytää lausuntoja luonnoksesta saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027. Luonnonvarasuunnitelma kattaa valtion maa- ja vesialueet Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnissa sekä Lapin paliskunnan alueen Sodankylän pohjoisosista.

Meahciráđđehus bivdá cealkámušaid álgoevttohusas sápmelaččaid ruovttuguovllu luondduriggodatplánan jagiide 2022-2027. Luondduriggodatplána gokčá stáhta eana- ja čáhceguovlluid ja Sámi bálgosa guovllu Soađegili davviosiin.


 
 
Bakgrund
Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma laaditaan Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) ja asetuksen (247/2016), omistajapolitiikan, omistajan asettamien tavoitteiden ja Metsähallituksen konserni strategian asettamassa raamissa yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Luondduriggodatplánen lea stáhta oamastan eana- ja čáhceguovlluid guhkes áigegaskka suvdilis geavaheami plánen. Sápmelaččaid ruovttuguovllu luondduriggodatplána gárvvistuvvo Meahciráđđehusa guoskevaš lága (234/2016) ja ásahusa (247/2016), oamasteaddjipolitihka, oamasteaddji ásahan mihttomeriid ja Meahciráđđehusa konseartna strategiija ásahan rámmas ovttas čanusjoavkkuiguin.

 
Målsättningar
Projektin lopputuloksena valmistuu saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2022-2027. Luonnonvarasuunnitelman hyväksyy Metsähallituksen hallitus. 

Prošeavtta loahppaboađusin gárvána sápmelaččaid ruovttuguovllu luondduriggodatplána badjái 2022-2027. Meahciráđđehus hálddahus dohkkeha luondduriggodatplána.  
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 20.9.2021 osoitteessa lausuntopalvelu.fi

Cealkámušat bivdojuvvojit addojuvvot maŋimustá 20.9.2021 čujuhussii lausuntopalvelu.fi. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  
 
Vaihtoehtoisesti lausunnot voi toimittaa Metsähallituksen kirjaamoon (kirjaamo(at)metsa.fi). Lausunnossa tulee tällöin mainita aihe: Lausunto, saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma.

Cealkámuš bivdojuvvo addit vástidemiin lausuntopalvelu.fi:s almmustahtton cealkámušbivdagii. Cealkámuša ii dárbbaš sáddet sierra šleađgapoastta dahje poastta bokte. Cealkámuša addimii vástideaddji galgá registreret iežas ja čálihit sisa lausuntopalvelu.fi:i. Dárkilut rávvagat bálvalusa geavaheapmái gávdnojit lausuntopalvelu.fi siidduin Ohjeet > Käyttöohjeet. Bálvalusa geavaheapmái váldima doarjaga sáhttá bivdit čujuhusas lausuntopalvelu.om@om.fi.  
 
Molssaevttolaččat cealkámušaid sáhttá doaimmahit Meahciráđđehusa registrerenkantuvrii (kirjaamo(at)metsa.fi). Cealkámušas galgá dalle máinnašit fáttá: Cealkámuš, sápmelaččaid ruovttuguovllu luondduriggodatplána.
 
Valmistelijat
Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelun projektipäällikkö Olli Lipponen p. 040 738 4408 
Ohjausryhmän puheenjohtaja, Lapin luontopalvelut aluejohtaja Pirjo Seurujärvi p. 0400 125 782

Sápmelaččaid ruovttuguovllu luondduriggodatplánema prošeaktaoaivámuš Olli Lipponen tel. 040 738 4408 
Stivrenjoavkku sátnejođiheaddji, Lappi Luonddubálvalusat guovlluhoavda Pirjo Seurujärvi tel. 0400 125 782
 
Sändlista:
Anarâškielâ servi ry    
Arktinen keskus    
Enontekiön kalatalousalue    
Enontekiön kunta    
Enontekiön luonnonsuojeluyhdistys    
Enontekiön riistanhoitoyhdistys    
Enontekiön yrittäjät ry    
Geologian tutkimuskeskus    
Hammastunturin paliskunta    
Inarijärven kaupalliset kalastajat ry    
Inarijärvi yhdistys ry    
Inarin kalatalousalue    
Inarin kunta    
Inarin Lapin matkailu ry    
Inarin luonnonystävät    
Inarin riistanhoitoyhdistys    
Inarin Yrittäjät ry    
Inarinmaan Lapinkylayhdistys ry    
Inarinsaamelaiset ry    
Inari-Saariselkä matkailu Oy    
Ivalon paliskunta    
Johtti Sápmelaččat rs    
Kalatalousalue Lokka-Porttipahta    
Kaldoaivin paliskunta    
Kevon tutkimusasema    
Kilpisjärven biologinen asema    
Kilpisjärven yrittäjät ry    
Kolttien kyläkokous    
Kultamuseo    
Kylät    
Käsivarren luonnonsuojeluyhdistys    
Kävivarren paliskunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin koneyrittäjät ry    
Lapin Kullankaivajain Liitto    
Lapin Liitto    
Lapin lintutieteellinen yhdistys    
Lapin luonnonsuojelupiiri    
Lapin paliskunta    
Lapin rajavartiosto    
Lapin rakennusperinne ry    
Lapin vapaa-ajankalastajat ry    
Luonnonvarakeskus    
Metsä Group    
Metsähallituksen Lapin neuvottelukunta    
Metsäkeskus    
Metsänomistajat Lappi    
MTK Lappi    
Muddusjärven paliskunta    
Muotkatunturin paliskunta    
Näkkälän paliskunta    
Näätämön paliskunta    
Paatsjoen paliskunta    
Paistunturin paliskunta    
Paliskuntain yhdistys    
Puolustusvoimat    
Riistakeskus    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismatkailu ja matkailuyrittäjät ry    
Saamelaismuseo Siida    
Saamelaispaliskunnat ry    
Sallivaaran paliskunta    
Sami duodji ry    
Sámi Siida rs    
Sodankylän kunta    
Sodankylän riistanhoitoyhdistys    
Sodankylän yrittäjät ry    
Sompion luonnonystävät    
Stora Enso    
Suomen Latu    
Suomen metsästäjäliitto Lapin piiri    
Suomen porosaamelaiset ry    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Tenonlaakson yrittäjät    
Testi    
Tosi-Lappi    
Tukes    
Utsjoen kalatalousalue    
Utsjoen kunta    
Utsjoen riistanhoitoyhdistys    
Vuohču Sámiid Searvi rs    
Vätsärin paliskunta    
Ylä-Lapin moottorikelkkailijat ry