Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4433/2018

Svarstiden gick ut: 6.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulakia muutettavaksi siten, että mahdollistettaisiin ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kuuluvista järjestelmistä, rekistereistä ja tiedostoista, sekä niiden ylläpitäjistä säätäminen valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädettäisiin, että Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee tallentaa Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetussa laissa tarkoitetut lupapäätökset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös maa-aineslakia, jossa säädettäisiin maa-ainesten ottamista koskevan tietojärjestelmän rekisterinpitäjästä. Järjestelmän rekisterinpitäjinä toimisivat Suomen ympäristökeskus ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset yhdessä. Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi ympäristönsuojelulakiin, jätelakiin ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettuun lakiin sisältyviä viittauksia henkilötietolainsäädäntöön.
Bakgrund
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen aloitettiin 25.5.2018. Asetuksesta johtuvien lainsäädännön muutostarpeiden kartoittamiseksi ympäristöministeriössä käynnistettiin keväällä 2018 ministeriön sisäinen lainsäädäntöhanke. Hallituksen esitys on tuotettu tämän kartoitustyön perusteella ja sen tarkoituksena on saattaa ministeriön hallinnonalan sääntely vastaamaan henkilötietolainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on selkiyttää ympäristöhallinnon viranomaisten vastuuta ympäristöhallinnon yhteisissä tietojärjestelmissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Samalla saatettaisiin ajan tasalle ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluviin säännöksiin sisältyvät viittaukset henkilötietojen suojaa koskevaan sääntelyyn.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaihin 6.3.2020 klo 16:15 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ja yksikön päällikkö Markus Tarasti (maa-aineslaki), sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ym.fi.
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Metsähallitus    
oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

henkilötietolaki

henkilötieto*