Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Puuteollisuuden perustutkinnon perusteiden luonnos

Puuteollisuuden perustutkinnon perusteiden luonnos

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-824-2021

Svarstiden gick ut: 26.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne puuteollisuuden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Bakgrund
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Puuteollisuuden perustutkinnon perusteisiin (sis. puurakenneteollisuuden, puusepänteollisuuden, puulevyteollisuuden ja sahateollisuuden osaamisalat) on muutettu kaikille perustutkinnoille yhtenäinen arviointikriteeristö. Muutostyö edellytti ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilua koko tutkinnossa. Samassa yhteydessä tehtiin muutoksia tutkinnon muodostumiseen ja osaamispisteytykseen. Rakennepuulevyjen valmistaminen -tutkinnon osa on jaettu kahteen erilliseen tutkinnon osaan, samoin kuin tutkinnon osa sahaus ja dimensiolajittelu. Rakennusosien automaatiovalmistaminen tutkinnon osa on poistettu, koska sen sisältämä osaaminen voidaan osoittaa konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa -tutkinnon osassa. Osaamispisteytys on muutettu 15 jaolliseksi. Perusteeseen on lisätty myös valinnaisuutta toisista ammatillisista perustutkinnoista. Alakohtaiset viittaukset on poistettu kohdista, missä niille ei ole perusteltua tarvetta, kuten teollisuusrobotin -käyttö tutkinnon osasta. Muutoksilla varmistetaan perusteissa vaadittavan osaamisen ajantasainen työelämän osaamistarpeisiin vastaavuus ja joustavampi yksilöllisten opintopolkujen muodostaminen.

Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) uudistuvat 1.8.2022 alkaen. Nämä tutkinnon osat olivat lausuntokierroksella syksyllä 2020, joten tämä lausuntopyyntö ei sisällä kyseisiä tutkinnon osia. Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat myös 1.8.2022 alkaen. Nämä tutkinnon osat ovat lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämä lausuntopyyntö ei sisällä kyseisiä tutkinnon osia.
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7330170/reformi/tiedot - Luonnos puuteollisuuden perustutkinnon perusteista ePerusteet -palvelussa

Liitteet:

Puuteollisuuden perustutkinto - LUONNOS 26032021.pdf - Puuteollisuuden perustutkinnon perusteiden luonnos

Tidtabell
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 26.4.2021
Svarsanvisningar för mottagare
Pyydämme lausuntoa seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
Valmistelijat
Opetushallitus toteutti kirjoitustyön kolmikantaisen yhteiskehittelyn avulla kuullen puuteollisuuden alan asiantuntijoita. Kirjoitustyön aikana kuultiin kuuden eri ammatillisen oppilaitoksen (Ammattiopisto Lappian, Etelä-Savon ammattiopiston, Jyväskylä koulutuskuntayhtymä Gradian, Koulutuskeskus Salpauksen, Suomen Yrittäjäopiston ja Saimaan ammattiopisto Sampon) opetushenkilöstöä. Lisäksi järjestettiin kaikille avoin kuulemistilaisuus, johon osallistujia yli 40 alan opettajaa sekä työelämä- ja sidosryhmäedustajaa. Perustetyön aikana toteutettiin luonnoksien kommentointimahdollisuus myös Webropol -kyselyllä, joka lähetettiin alan keskeisille toimijoille. Kyselylinkki jaettiin myös työpajassa, Opetushallituksen verkkosivuilla ja linkkiä sai myös lähettää vapaasti eteenpäin. Työpajassa ja kyselystä saatujen kommenttien perusteella perusteeseen tehtiin pienimuotoisia em. muutoksia yhtenäisen kriteeristön muutostyön lisäksi.

Lisätietoja antaa Inga Sihvo (inga.sihvo@oph.fi).
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hirsitaloteollisuus ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kestopuuteollisuus ry    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lämpöpuuyhdistys ry    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Metsäkoulutus ry    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Porrasvalmistajat ry    
Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta    
Puuinfo    
Puumiesten Liitto ry    
Puusepänteollisuus ry    
Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta    
Puuteollisuusyrittäjät ry    
Puutuoteteollisuus ry    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Sahateollisuus ry    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry, Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen metsäsäätiö    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Traffica Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työelämätoimikunnat (sihteeristö)    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Työturvallisuuskeskus TTK    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valmet Automotive Oy    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä