Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä

Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä

Diarienummer för begäran om utlåtande: 11/0008/2020

Svarstiden gick ut: 31.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Määräysehdotuksella esitetään annettavaksi Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä. Säteilyturvakeskuksen määräys annettaisiin  säteilylain (859/2018) 162 §:n 3 momentin nojalla.

Määräyksen tarkoituksena on suojella terveyttä ionisoimattoman säteilyn aiheuttamilta haitoilta osana säteilylain 162 §:n mukaisia toimenpiteitä. Määräys vastaa sisällöltään 20.12.2018 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen määräystä ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä S/5/2018. Määräysehdotuksessa on tarkennettu luokan 4 laserlaitteita ja ultraäänilaitteita koskevia vaatimuksia.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2020
 
Bakgrund
Ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä ei ole säädetty sitovasti Euroopan unionin lainsäädännössä eikä velvoitteita johdu kansainvälisistä sitovista sopimuksista. Ionisoimattoman säteilyn käytöstä on annettu useita suosituksia. Näistä keskeisimmät on laadittu Euroopan Unionin neuvostossa, EU:n tieteellisessä komiteassa ja  Kansainvälisessä ionisoimattoman säteilyn komiteassa. Kansallinen lainsäädäntö perustuu etenkin Kansainvälisen  ionisoimattoman säteilyn komitean (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) julkaisemiin suosituksiin ionisoimattomalle säteilylle altistumisen rajoittamisesta.

Säteilylain 162 §:n 1 momentin mukaan kosmeettisessa tai muussa siihen verrattavassa toimenpiteessä, joka suoritetaan muualla kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä, altistus saa olla raja-arvoa suurempi, jos muiden 161 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttyminen voidaan muuten varmistaa. Säteilylain 162 §:n 3 momentin mukaan Säteilyturvakeskus on antanut teknisluonteiset määräykset 1 momentissa tarkoitettujen vaatimusten täyttämisestä sekä asiakkaalle ilmoitettavista tiedoista 20.12.2018 voimaan tulleella määräyksellä ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä S/5/2018.
 
Målsättningar
Ensimmäinen muutosehdotus sallii luokan 4 laserlaitteiden käytön tietyin ehdoin. Toinen muutosehdotus täsmentää, mitä ultraäänen raja-arvoja vaatimuksessa tarkoitetaan, jolloin valvonnan kriteerit selkiytyvät. Lisäksi asetetaan uusi vaatimus ultraäänen intensiteetin paikalliselle huippuarvolle. Lisäksi mahdollistetaan sellaisten laitteiden käyttö, joilla on suurempi epätasaisuus ultraäänikeilassa, mutta raja-arvoa pienempi terminen ja mekaaninen indeksi.

 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 31.1.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa ja siihen verrattavassa toimenpiteessä". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antavat tarkastaja Lasse Ylianttila, puh. 09 759 88 455, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja toimistopäällikkö Pasi Orreveteläinen, puh. 09 759 88 230, sähköpostiosoiteetunimi.sukunimi@stuk.fi, sekä johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Sändlista:
Diter Oy    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Cidesco ry    
Suomen ihotautilääkäriyhdistys ry, Jussi Leppävirta    
Suomen Kosmetologien yhdistys ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Säteilyturvaneuvottelukunta    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Asiasanat

kosmeettinen toimenpide

solarium

optinen säteily

laser

ultraääni

ultraviolettisäteily