Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om folkbokföring

Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om folkbokföring

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10391/2019

Svarstiden gick ut: 21.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om gödkännande av överenkommelsen mellan Finland och Estland om folkbokböring och utbyte om befolkningsuppgifter.

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner den i Helsingfors den 21 september 2022 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering ingångna överenskommelsen om folkbokföring samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Vidare föreslås det sådana ändringar i lagen om hemkommun som överenskommelsen kräver.
Bakgrund
Våren 2016 lade finansministeriet fram ett förhandlingsinitiativ till Estlands inrikesministerium och sedan dess har länderna på tjänstemannanivå förhandlat om att utveckla utbytet av uppgifter vid flyttningar mellan länderna och i folkbokföringen. Fördragsförhandlingarna hör samman med de resolut-ioner som Finlands och Estlands regeringar antog på sitt jubileumsmöte den 7 maj 2018. Förhandlingarna om en överenskommelse om folkbokföring hör också samman med andra rörlighetsfrämjande åtgärder och projekt för främjande av internationellt utbyte av uppgifter.

Till en början beslutade man sig för en helhet om två separata avtal, av vilka det ena var ett fördrag och det andra ett förvaltningsavtal mellan folkbokföringsmyndigheterna. Eftersom förvaltningsavtalet dock hade innehållit bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, har avtalen på Finlands initiativ under åren 2021 och 2022 slagits samman till en helhet som avtalas genom ett fördrag. Som grundlag för beredningen använde man överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring (FördrS 96/2006) som varit i kraft sedan 2007.

Propositionen grundar sig på det fördrag som finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Estlands inrikesministerium i sina gemensamma förhandlingar har berett och den 21 september 2022 undertecknat.
Målsättningar
Syftet med överenskommelsen är att stödja befolkningens rörlighet mellan Finland och Estland samt att underlätta folkbokföringen i avtalsstaterna. Överenskommelsen ska också främja utbytet av befolkningsdata mellan ländernas befolkningsdatasystem. Meningen är att det ska vara möjligt att vara registrerad som stadigvarande bosatt endast i en av avtalsstaterna åt gången och att beslutet om bostadsorten vid en flyttning bestäms av inflyttningsstaten med avseende på bägge staters befolkningsregister. Samtidigt syftar överenskommelsen till att ingen som flyttar mellan staterna ska bli utan stadigvarande bostadsort. 
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM043:00/2016 - Hankesivu / Projektsidan

https://vm.fi/-/suomi-ja-viro-sopivat-vaestotietojen-sahkoisesta-vaihtamisesta - Tiedote: Suomi ja Viro sopivat väestötietojen sähköisestä vaihtamisesta / Pressmeddelande: Finland och Estland slöt avtal om elektroniskt utbyte av befolkningsuppgifter

https://vm.fi/-/rajat-ylittavalla-tiedonvaihdolla-sujuvampia-palveluita - Kolumni: Rajat ylittävällä tiedonvaihdolla sujuvampia palveluita

Bilagor:
Tidtabell
Finansministeriet tar emot utlåtanden till och med kl. 16:15 den 21 oktober 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information ger konsultativ tjänsteman Antti Helin, finansministeriet: antti.helin(a)gov.fi
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Viro-yhdistysten liitto SVYL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuglas-seura    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö