Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista (ml. tekniset muutokset)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista (ml. tekniset muutokset)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13058/2020

Svarstiden gick ut: 11.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi liikenteen palveluista annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lisäksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia sekä painelaitelakia.
 
Bakgrund
Liikenteen palveluista annettu laki, joka tuli voimaan vaiheittain vuosien 2018 ja 2019 aikana, kokosi yhteen valtaosan liikennemarkkinoita koskevasta lainsäädännöstä. Lakiuudistuksen pääosa tuli voimaan 1.7.2018.

Käynnissä oleva lainsäädäntöhanke liittyy direktiivien (EU) 2017/2397 ja (EU) 2019/1159 täytäntöönpanoon sekä eduskunnan lausumaan, jossa edellytetään liikenteen palveluista annetun lain lukunumeroinnin muuttamista juoksevaksi. Lisäksi on havaittu tarpeita muille muutoksille, mukaan lukien tekniset muutokset osaan liikenteen palveluista annetun lain, Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain sekä painelaitelain säännöksistä.
Målsättningar
Hallituksen esityksen tavoitteena on
 • täsmentää laivaväen pätevyyksiä muun muassa selkeyttämällä aluksen konepäällikkövaatimuksia;
 • säätää Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymispäätöksiä koskevasta yleisestä muutoksenhakumenettelystä sekä hyväksymispäätöksiä koskevista hallinnollisista sanktioista ja muista menettelyistä;
 • lisätä viranomaisille mahdollisuuksia reagoida tehokkaasti ja joustavasti yhteiskunnallisiin normaaliolojen häiriötilanteisiin;
 • tarkentaa valtionavustuksia ja hankintoja koskevia säännöksiä;
 • tehostaa viranomaisten toimintaa ja valtion rahankäyttöä siirtämällä toimivaltaisilta ELY-keskuksilta maksatukseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään liittyviä tehtäviä KEHA-keskusten hoidettavaksi;
 • siirtää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta annetun Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/1926 mukaisen liikkumispalvelukatalogin ylläpito ja tuottaminen Liikenne- ja viestintävirastolta liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:lle;
 • selkeyttää Liikenne- ja viestintävirastolle kuuluvaa ohjausroolia niin, että laissa olisi nimenomaisesti säädetty, että virasto ohjaa ELY-keskuksia julkiseen henkilöliikenteeseen, saariston liikenne- ja kuljetuspalveluiden erityisrahoitukseen sekä yksityistieasioihin liittyvissä asioissa sekä yhdenmukaistaa ohjauksesta käytettävää kielellistä ilmaisua (toimialaohjaus);
 • täsmentää ja osin laajentaa tiettyjä asetuksen- ja määräyksenantovaltuuksia;
 • saattaa voimaan
  • ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivien 91/672/ETY ja 96/50/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2397 ja
  • merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1159;
 • selkeyttää liikennepalvelulain sisältöä ja parantaa luettavuutta muuttamalla lain luvut numerojärjestykseen sekä samalla muuttaa lain sisäiset viittaukset uuden lukunumeroinnin mukaiseksi sekä
 • tehdä muita teknisiä muutoksia liikenteen palveluista annettuun lakiin, Liikenne- ja viestintävirastosta annettuun lakiin ja painelaitelakiin.
Linkit

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/lainsaadanto/51389/kuvaukset - Valtioneuvoston Hankkeet-verkkosivusto

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.9.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnonantajia pyydetään lausumaan seuraavista kokonaisuuksista:
 • yleiset huomiot hallituksen esityksestä ja
 • lakikohtaiset huomiot
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/13058/2020.

 
Lisätietoja hallituksen esitysluonnoksesta antavat yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532, ja ylitarkastaja Katja Peltola, p. +358 295 342 031.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi.
 
Valmistelijat
ylitarkastaja Katja Peltola, p. 0295 342 031
ylitarkastaja Amanda Mäkelä, p. 0295 342 057
suunnittelija Merita Erkkilä, p. 0295 342 136 (poissa 21.8.-24.8.2020)
ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 342 125 (poissa 21.8.-31.8.2020)
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Aplicom    
Appila Oy    
Arctia Oy    
AS Operail    
Aurora Rail Oy    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliitto ry    
Autosofta ry    
Axxell Utbildning Ab    
Bisnode Marketing Oy    
Bitwise    
Board of Airline Representatives in Finland BARIF    
Business Finland    
CAB Group Ab    
CAP-Group Oy    
Cargotec    
CGI Suomi Oy    
Cidion Oy    
Cinia Oy    
Cisco Systems Finland Oy    
City Car Club / Suomen kaupunkiautot Oy    
Coreorient Oy    
Delfoi    
Demos Helsinki    
Digitalworkforce    
DL Software Oy    
DriveNow GmbH / OP Kulku    
EC-Tools Oy    
Edita Prima Oy    
Eera Oy    
EkoRent Oy    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry EK    
Elisa Oyj    
ELY, Etelä-Pohjanmaa    
ELY, Etelä-Savo    
ELY, Häme    
ELY, Kaakkois-Suomi    
ELY, Kainuu    
ELY, Keski-Suomi    
ELY, Lappi    
ELY, Pirkanmaa    
ELY, Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Karjala    
ELY, Pohjois-Pohjamnaa    
ELY, Pohjois-Savo    
ELY, Satakunta    
ELY, Uusimaa    
ELY, Varsinais-Suomi    
Energy Brokers Finland Oy    
Eniro Finland Oy Ab    
eSend Finland Oy    
Esl Shipping Oy    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etlatieto    
EuroPark Finland Oy    
Falck Oy Ab    
Fenniarail Oy    
Finanssialan Keskusliitto    
Finnair Oyj    
Finnpark Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fonecta Oy    
Forum Virium Helsinki Oy    
Futursoft Oy    
Grano Diesel Oy    
Grey-Hen Oy    
GS1 Finland Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Helen Oy    
Helkama Rent Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Business Hub Ltd Oy    
Helsinki institut for information Technology    
Howspace    
HSL Helsingin seudun liikenne    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
Imatran kaupunki    
Infotripla Oy    
Innovoice Oy    
IQ-Payments Oy    
ITS Finland ry    
Joensuun kaupunki    
John Nurmisen säätiö    
Joukon Voima Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Karkun evankelinen opisto    
Kaupan liitto ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Konewatt Oy    
Koodiviidakko Oy    
Korsisaari Oy    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kovanen Yhtiöt Oy    
Kuluttajaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuortti yhtiöt    
Kymenlaakson Liitto    
Kyyti Group    
Lahden kaupunki    
Laihia Data Oy    
Lapin liitto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan yliopisto    
Lease Plan Finland Oy    
Liikenneopetus ry    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Liikkuva laatikko Oy    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Luotsiliitto- Lotsförbundet ry    
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova    
maa- ja mestätalousministeriö    
MaaS Global Oy    
Maritime E.S.B.H Oy    
Matkahuolto Oy    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mattersoft Oy    
Meacode Oy    
Mediamaestro Oy    
Meiko Oy    
Meriaura Oy    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriturva    
Merivoimien esikunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Microsoft Oy    
Midagon Oy    
Mikkelin kaupunki    
Mobinet    
Motiva Oy    
NAG Oy    
Nelumbo Oy    
NettiTieto Oy    
Netwheels Oy    
Ohjelmistoyrittäjät    
oikeusministeriö    
OnniBus    
Open Knowledge Finland ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
OP-Palvelut Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oy Pohjolan Liikenne Ab    
Palta    
Parkkisähkö Oy    
ParkPro Oy    
Perille Mobility Services Oy    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oy    
PostNord    
PostPal OÜ    
Protacon Solutions Oy    
Pulse Drive Oy Ltd    
puolustusministeriö    
Purjehduksenopettajat PORY ry    
Päijät-Hämeen liitto    
Q-Park Finland Oy    
Raahen kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rakennustietosäätiö    
Ramboll    
Rapid Technologies Oy    
Ratarahti Oy    
Rauman kaupunki    
Reaktor    
Reittikioski Oy    
Ridefy / Pati Dure Oy    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
SCM Suomi Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Semel Oy    
Shareit Global Oy    
Siemens Ab    
sisäministeriö    
SITO Oy    
Sitra    
Solita Oy    
Solteq Oyj    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Startup Sauna Oy    
Suomen 16100 Oy    
Suomen Akatemia    
Suomen autokoululiitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntalogistiikka    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Liikkumisoperaattori Oy    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Navigaatioliitto ry    
Suomen Navigoinninopettajat ry    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Sisävesiliitto – Finlands Insjöfartsförbundet ry    
Suomen Taksidata Oy    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Veneilykouluttajat - Turvallisesti vesillä ry    
Suomen Yrittäjät    
Synocus Oy    
Taksiliiton Yrityspalvelu Oy    
Taksiliitto    
Tampere University of Technology (Tampereen yliopisto nykyään)    
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy    
Tampereen Navigaatioseura ry    
Tampereen yliopisto    
Tamperen kaupunki    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Tieke    
Tieto Finland Oy    
Tieto Oyj    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan keskusliitto Ficom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tinyfee Oy    
Tornion kaupunki    
Traffic Management Finland Oy    
Traficom Oy    
Trafix Oy    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Tuup Oy    
Tuusulan kaupunki    
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Tziip Oy    
Uber    
ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan liitto    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Vainu. Io Software Oy    
Vakuutuskeskus    
valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Vedia Oy    
Veolia Transport Finland Oy    
VR-Yhtymä Oy    
Wärtsilä Oyj Abp    
Väylävirasto    
ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Novia    
Ålands sjösäkerhetscentrum    
Ålands yrkesgymnasium    
Asiasanat

liikenne

meriliikenne

merenkulku

Valtionavut

ammattipätevyys

vesiliikenne

lepoajat

ajoaika