Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - STM065:00/2019 Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedago-gik samt till vissa lagar som har samband med dem

STM065:00/2019 Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedago-gik samt till vissa lagar som har samband med dem

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9732/2019

Svarstiden gick ut: 2.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem.
 
I propositionen föreslås det att familjeledighetsreformen enligt regeringsprogrammet genomförs. Genom de föreslagna ändringarna genomförs dessutom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (direktivet om balans i arbetslivet).
 
I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagens bestämmelser om föräldradagpenning reformeras. I arbetsavtalslagens bestämmelser om familjeledningar föreslås sådana ändringar som förutsätts av sjukförsäkringslagens bestämmelser om föräldradagpenning. I arbetsavtalslagen föreslås dessutom ändringar som följer av genomförandet av direktivet om balans i arbetslivet. Ändringar som stödjer reformen föreslås också i lagen om småbarnspedagogik och lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Dessutom föreslås mindre innehållsmässiga eller tekniska ändringar i flera förmånslagar och andra lagar.
 
Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
Bakgrund
I regeringsprogrammet sägs att tillsammans med arbetsmarknadens parter ska det genomföras en ambitiös familjeledighetsreform som stöder familjernas välfärd. Målet är att familjeledigheterna och omsorgsansvaret ska delas jämnt mellan båda föräldrarna, att jämlikheten och jämställdheten i arbetslivet ska stärkas och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Familjernas valmöjligheter och möjligheter till flexibilitet i fråga om familjeledigheterna ska utökas. Reformen ska genomföras på ett sådant sätt att alla slags familjer behandlas jämlikt och olika former av företagande beaktas.
 
Direktivet om balans i arbetslivet antogs den 20 juni 2019.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 2 augusti 2022, då direktivet om familjeledighet upphävs.
 
Regeringens proposition har beretts i samarbete med arbetsmarknadscentralorganisationerna i två olika arbetsgrupper, av vilka den ena har letts av social- och hälsovårdsministeriet och den andra av arbets- och näringsministeriet.
Bilagor:

Esitysluonnos FI.pdf - Hallituksen esitysluonnos FI

Esitysluonnos SV.pdf - Hallituksen esitysluonnos SV

Tidtabell
Vi ber att få utlåtanden senast den 2.4.2021.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Även andra aktörer än de som nämns i sändlistan får avge utlåtande. För att underlätta behandlingen av remissvaren ber social- och hälsovårdsministeriet att utlåtandet följer indelningen i mellanrubriker och frågor i begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att ge ett utlåtande ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar i utlåtande.fi.
 
Alla givna utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi. Begäran om utlåtande och materialet finns också på adressen www.stm.fi/begaran-om-utlåtande.
 
Beredare
Ytterligare information ger:
 
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, liisa.siika-aho@stm.fi
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, eva.ojala@stm.fi
Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 0295 163 242, annika.juurikko@stm.fi
 
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 048 952, seija.jalkanen@tem.fi (tilläggsuppgifter om arbetsavtalslagen och semesterlagen)
 
Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 0295 330 386, tarja.kahiluoto@minedu.fi, (tilläggsuppgifter om småbarnspedagogik och klientavgifter inom småbarnspedagogiken)
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunta    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Bondas Kenneth    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Ensi- ja turvakotien liitto ry    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Finanssivalvonta    
Hyvinvointiala HALI ry    
Isät lasten asialla ry (2)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto / Työsuojelun vastuualue    
JHL    
Kansaneläkelaitos (Kela)    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapsiperheiden etujärjestö ry    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Leijonaemot    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry    
Metsämäki Janne    
Miehet ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit ry    
Monimuotoiset perheet -verkosto    
Mothers in Business MiB ry (1)    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
oikeusministeriö (1)    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pelastakaa lapset ry    
Perhehoitoliitto ry (1)    
Pienperheyhdistys ry (1)    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys SMLY ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen vanhempainliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työllisyysrahasto    
Työterveyslaitos    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ)    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto    
Väestöliitto ry    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu