Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23762/2020

Svarstiden gick ut: 25.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettu laki (695/2019; opiskeluterveydenhuoltolaki) tulee voimaan 1.1.2021. Sen 11 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansaneläkelaitos, Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat. Neuvottelukunnan tehtävänä on opiskeluterveydenhuoltolain 11 §:n 3 momentin mukaan:

 

1) seurata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä;

2) ohjata ja seurata Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottaman opiskeluterveydenhuollon toteutumista;

3) kehittää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottamaa opiskeluterveydenhuoltoa;

4) edistää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottaman opiskeluterveydenhuollon ja kuntien järjestämän opiskeluterveydenhuollon ja muun terveydenhuollon yhteensovittamista;

5) seurata palveluverkkoa ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen toteutumista, palvelujen käyttöä ja tarvetta valtakunnallisesti sekä opiskelijoiden tyytyväisyyttä palveluihin.

Lag om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Enlig 11 § i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för studerandehälsovård för högskolestuderande, som statsrådet tillsätter för tre år i sänder. I delegationen finns representanter för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Folkpensionsanstalten, Finlands Kommunförbund, Institutet för hälsa och välfärd, Studenternas hälsovårdsstiftelse, universiteten och yrkeshögskolorna samt studentkårerna och studerandekårerna.
 
Delegationen för studerandehälsovård för högskolestuderande har till uppgift att:
 
1) följa ordnandet av studerandehälsovården för högskolestuderande;
2) styra och följa upp Studenternas hälsovårdsstiftelses tillhandahållande av studerandehälsovård för högskolestuderande;
3) vidareutveckla den studerandehälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse producerar;
4) främja samordningen av den studerandehälsovård som Studenternas hälsovårdsstiftelse producerar och den studerandehälsovård som kommunerna ordnar med den övriga hälso- och sjukvården;
5) följa servicenätets funktion och tillhandahållandet av studerandehälsovårdstjänster, användningen och behovet av tjänster i hela landet samt de studerandes tillfredsställelse med tjänsterna.
 

Bakgrund
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, tillsättande och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.
Målsättningar

Tavoitteena on kehittää opiskeluterveydenhuollon sisältöä ja järjestämistä siten, että se edistää parhaiten opiskelijoiden opiskelukykyä. Samalla voidaan edistää opiskelijoiden tyytyväisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia opiskeluterveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan asettamisella tavoitellaan myös eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistämistä.

 

Opiskeluterveydenhuollon toteuttamisen näkökulmasta muutos tulee olemaan 1.1.2021 merkittävä. Tilanne on ylipäänsä uudenlainen suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Näin ollen neuvottelukunnan toiminta lienee omiaan vaikuttamaan uuden tilanteen hallinnassa sekä mahdollisten kehittämishaasteiden ratkaisemisessa.

 

Lisäksi neuvottelukunta voi omalta osaltaan edistää opiskeluterveydenhuollon sekä muun terveydenhuollon välistä koordinaatiota ja yhteen sovitusta. Opiskeluterveydenhuollon ei ole tarkoitus olla muusta terveydenhuollosta erillään oleva saareke, vaan tärkeä osa koko suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän muodostamassa kokonaisuudessa.

Neuvottelukunta ei ole muutoksenhaku- eikä valitustoimielin.

Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan ke 25.11.2020 mennessä.

Vi ber er lämna in utlåtandena senast på onsdag den 25 november 2020.

Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot tulee toimittaa Lausuntopalvelu.fi -sivustolle. Mikäli toimitatte lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi), pyydämme käyttämään asianumeroita VN/23762/2020 sekä STM161:00/2020.

Utlåtandena ska sändas till websidan Lausuntopalvelu.fi. Om ni lämnar utlåtandet till social - och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo@stm.fi), använda ärendenummer VN/23762/2020 och STM161:00/2020, tack.

Valmistelijat
Esittelijä Liisa Holopainen, puh. 0295 163 593
Suunnittelija Elina Ryymin, puh. 0295 163 173

Kaikki STM:n sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Högskolan på Åland    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansaneläkelaitos    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maanpuolutuskorkeakoulu    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi