Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten

Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten

Diarienummer för begäran om utlåtande: EPOELY/914/2018

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Referens: Lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010), förordningen om hantering av översvämningsrisker (659/2010) och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SMB, 200/2005) 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) begär ert utlåtande om de bifogade handlingarna:
  • Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten
  • Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: deltagande, information och hörande
Bakgrund
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har bedömt de översvämningsrisker i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten som kan följa av förhöjt vattenstånd i vattendrag. NTM-centralen föreslår fem områden med betydande översvämningsrisk i dessa landskap: Lappo (Lappo å), Ilmajoki – Seinäjoki (Kyro älv), Ylistaro – Kvevlax (Kyro älv), Laihela – Toby – Runsor (Toby – Laihela å) och Lappfjärd (Lappfjärds å). Under tiden 9.4–9.7.2018 är det möjligt att framföra sin åsikt om förslaget till områden med betydande översvämningsrisk. Responsen beaktas i förslaget, på basis av vilket jord- och skogsbruksministeriet utnämner områdena med betydande översvämningsrisk senast 22.12.2018. Översvämningsgrupper inrättas för att planera hanteringen av översvämningsriskerna i dessa områden. Kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker för områdena med betydande översvämningsrisk samt planer för att förhindra och minska översvämningsrisker ska antingen utarbetas eller revideras.

Översvämningsriskerna bedömdes första gången år 2011 och nu pågår den andra perioden för planering av hanteringen av översvämningsrisker (2018–2024). Utöver förslaget presenteras deltagandet, informationen och hörandet under planeringstiden i en separat handling ”Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: deltagande, information och hörande”.
 
Målsättningar
Särskilt önskas att medborgare och intressegrupper svarar på följande frågor:
  • Innefattar NTM-centralens förslag till områden med översvämningsrisk de områden där följder som är ogynnsamma ur allmän synpunkt kan uppkomma vid översvämningar från vattendrag?
  • Hurdan uppfattning har ni om målsättningar för hanteringen av översvämningsrisker och om bedömningskriterier för åtgärder?
  • Vilka synpunkter borde iakttas vid utarbetandet av planer för hantering av översvämningsrisker? Vad borde absolut behandlas?
Länkar:

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kuulemisaineistot löytyvät: Tulvariskien hallinta > 1. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

http://www.ymparisto.fi/paverkavatten - Samrådsmaterialet för Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten: Hanteringen av översvämningsrisker > 1. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat - Tutustu tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin sekä ensimmäisellä suunnittelukierroksella nimettyihin merkittäviin tulvariskialueisiin. - Här kan du stifta bekantskap med kartorna över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt områdena med betydande översvämningsrisk som utnämndes under den första planeringsomgången.

Tidtabell
Samrådstiden pågår 9.4.–9.7.2018
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er senast 9.7.2018 skicka ert utlåtande till NTM-centralen i Södra Österbotten antingen via tjänsten www.utlåtande.fi eller per e-post eller post. Postadressen är NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. E-postadressen är registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi
 
Beredare
Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
Vattenhushållningsexpert Erika Raitalampi, tfn 0295 028 027 
E-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
 
Sändlista:
Erika Raitalampi    
Sari Yli-Mannila    
Ämnesord

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta

översvämning

översvämningsrisker

hantering av översvämningsrisker