Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2022

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28173/2021

Svarstiden gick ut: 3.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Avsikten är att som en ny förordning utfärda finansministeriets förordning om avgifter år 2022 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till och med den 31 december 2022.

Finansministeriet ber er vänligen avge ett utlåtande om utkasten till förordning.

 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till finansministeriet senast den 3.12.2021. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet ber er avge ett utlåtande om utkasten till förordning. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlå-tande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Mer information ges av informationförvaltnigsråd Marjukka Ala-Harja (förnamn.efternamn@vm.fi, +359 2955 30489). 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
AMK rehtorineuvosto Arene ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
JATTK > nyk. Tyttömyyskassa Aaria    
JHL    
Jyväskylän yliopisto    
Kehitysvammaliitto    
KEVA    
Kuntaliitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto, FinFami    
Muistiliitto    
Nuoret lesket ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rakennusalan työttömyyskassa    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ev.lut.kirkon kirkkohallitus    
Suomen ortodoksisen kirjon kirkkohallitus    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon työttömyyskassa    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

Digi- ja väestötietovirasto

maksuasetus