Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä pilvipalveluissa

Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä pilvipalveluissa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26165/2021

Svarstiden gick ut: 15.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin. Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalaissa säädettyjen vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. Tiedonhallintalautakunnan suositukset eivät ole velvoittavia tai sitovia, vaan niissä ohjataan tiedonhallintayksikköjä ja viranomaisia toteuttamaan hyviin käytäntöihin pohjautuen tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset. Tiedonhallintalautakunta on asettanut turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaoston 31.12.2021 saakka. 
Bakgrund
Tiedonhallintalain 18 §:n mukaan valtion virastoissa, laitoksissa ja valtion liikelaitoksissa toimivien viranomaisten, tuomioistuimien ja valitusasioita käsittelemään perustettujen lautakuntien on turvallisuusluokiteltava asiakirjat ja tehtävä niihin turvallisuusluokkaa koskeva merkintä sen osoittamiseksi, minkälaisia tietoturvallisuustoimenpiteitä asiakirjaa käsiteltäessä noudatetaan. Turvallisuusluokkaa koskeva merkintä on tehtävä, jos asiakirja tai siihen sisältyvä tieto on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 2, 5 tai 7–11 kohdan perusteella ja asiakirjaan sisältyvän tiedon oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa vahinkoa maanpuolustukselle, poikkeusoloihin varautumiselle, kansainvälisille suhteille, rikosten torjunnalle, yleiselle turvallisuudelle tai valtion- ja kansantalouden toimivuudelle taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla Suomen turvallisuudelle.
Målsättningar
Tiedonhallintalautakunta on julkaissut päivitetyn suosituksen turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä 18.1.2021 (VM 2021:5). Tiedonhallintalautakunnan asettama turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaosto on valmistellut tätä suositusta täydentävän suosituksen turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä pilvipalveluissa vuoden 2021 aikana.  Nämä kaksi suositusta opastavat toteuttamaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 18§:ssä sekä valtioneuvoston asetuksessa asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa (1101/2019) säädettyjä vaatimuksia turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelystä.

Suosituksessa kuvataan turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelyyn pilvipalveluissa liittyvät keskeiset säädökset, sekä turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen suojaamisen riskienhallintamenettelyä ja vaiktusten arviointia. Suosituksessa kuvataan myös turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelyssä käytettävien pilvipalveluiden ja niiden tarjoajien luotettavuuden arviointia, sekä pilvipalveluja koskevissa palvelusopimuksissa huomioitavia näkökulmia. Suosituksessa huomioidaan turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen suojaaminen koko niiden elinkaaren ajan.

 
Liitteet:
Tidtabell
Tiedonhallintalautakunnan turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaosto pyytää huomioita koskien liitteenä olevaa suositusta turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä pilvipaleluissa 15.11.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Huomiot pyydetään kohdentamaan suositusluonnoksen teksteihin. Erityisesti pyydetään huomioita suosituksen luvun 6 Keskeiset suositukset kaikkiin kappaleisiin.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaoston puheenjohtaja Tuija Kuusisto, sekä varapuheenjohtaja Heidi Torro, etunimi.sukunimi@gov.fi, sekä sihteeri Laura Penttilä, etunimi.sukunimi@dvv.fi.
Sändlista:
DVV    
Erllisverkot Oy    
Kansallinen turvallisuusviranomainen    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkeet    
Poliisihallitus    
Puolustuskiinteistot    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Senaatti    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Ympäristöministeriö