Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: FI.PLM.2017-4279

Svarstiden gick ut: 17.11.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa, johon koottaisiin Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Puolustusvoimia koskeva tietosuojasääntely vastaisi muutoksen myötä rakenteeltaan muun muassa poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Sen lisäksi, että uuteen lakiin siirrettäisiin voimassa oleva sääntely muista puolustushallinnon laeista, siinä säädettäisiin kokonaan uutena kokonaisuutena sotilastiedusteluun liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.
 
Esitys liittyy Suomen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka taustalla on Euroopan unionin tietosuojapaketti. Tietosuojapakettiin kuuluvat keväällä 2016 annetut yleinen tietosuoja-asetus sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivi, joita aletaan soveltaa toukokuusta 2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta ja tietosuojadirektiiviä ei kuitenkaan sovelleta henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydessä, joka ei kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan. Kansallinen turvallisuus on unionin oikeuden soveltamisalan ulkopuolella. Valtaosa Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelystä ei siten kuulu lainkaan EU:n uuden tietosuojalainsäädännön soveltamisalaan.
 
Esitykseen sisältyvän uuden lain lisäksi Puolustusvoimien suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettaisiin oikeusministeriössä valmisteltavaa henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia. Lakiehdotuksen soveltamisalalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn ei sovellettaisi lainkaan EU:n tietosuoja-asetusta eikä valmistelussa olevaa yleistä tietosuojalakia.
 
Esityksen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että henkilötietojen suojasta Puolustusvoimissa säädetään tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen jälkeenkin perustuslain 10 §:n edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on samalla yhtenäistää ja nykyaikaistaa voimassa olevaa hajanaista erityissääntelyä. Sääntelyä pyritään myös mahdollisuuksien mukaan muuttamaan joustavampaan muotoon vähentämällä tarpeetonta yksityiskohtaisuutta.
 
Esitykseen sisältyvät uuden Puolustusvoimien henkilötietolain lisäksi luonnokset laeiksi asevelvollisuuslain, sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain, sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä terveydenhoidon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta.

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 6 päivänä toukokuuta 2018.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään 17.11.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi puolustusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Ruotsinkieliset pykäläluonnokset toimitetaan pyynnöstä käännöksen valmistuttua.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala p. 0294 140 072 ja hallitussihteeri Perttu Wasenius p. 0295 140 603 (etunimi.sukunimi@defmin.fi).
Sändlista:
Aliupseeriliitto ry    
Amnesty International – Suomen osasto    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Helsingin hallinto-oikeus    
Kadettitoverikunta ry    
Kansaneläkelaitos    
Keskusrikospoliisi    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Korkein hallinto-oikeus    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Naisten Valmiusliitto ry    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Piraattipuolue r.p.    
PLM konserniohjausyksikkö    
PLM puolustuspoliittinen osasto    
PLM resurssipoliittinen osasto    
PLM talousyksikkö    
PLM turvallisuusyksikkö    
Poliisihallitus    
pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sininen eduskuntaryhmä    
Sininen Reservi ry    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Internet-yhdistys    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tullihallitus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoasiainministeriö    
Upseeriliitto ry    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Viestintävirasto    
Vihreä eduskuntaryhmä    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

Tietosuoja

sotilastiedustelu

Puolustusvoimat