Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändringar i föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Ändringar i föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA 11/01.00/2018

Svarstiden gick ut: 11.11.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansinspektionen ber om yttranden till ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse inom finanssektorn.
.
Bakgrund
Genom ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna genomförs ändringarna i redovisning och utformning av leasingavtal med anledning av IFRS 16 Leasingavtal från och med den 1 januari 2019. I föreskrifterna och anvisningarna har på finanssektorns förslag lagts till ett alternativt sätt för att redovisa ränteintäkter och räntekostnader för finansiella instrument som innehas för handel. Ändringen träder i kraft så att den tillämpas redan på bokslutet för 2018.
De huvudsakliga ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna är följande:
 
  1. Ändringar som gäller redovisningen av leasingavtal
 
Standarden IFRS 16 Leasingavtal, som har antagits av Europeiska kommissionen, ersätter från och med den 1 januari 2019 den tidigare standarden IAS 17 Leasingavtal. De huvudsakliga ändringarna i standarden gäller leasetagarens avtal, för vars del redovisningen av leasingavtal i balansräkningen har vidgats till att gälla samtliga hyresavtal. (Enligt IAS 17 ska leasetagaren redovisa endast finansiella leasingavtal.) Enligt IFRS 16 ska leasetagaren redovisa samtliga hyresobjekt i balansräkningen som en tillgångspost och skuld, och resultatföra avskrivningar och räntekostnader i stället för hyresintäkter.
 
Om redovisningen av leasingavtal föreskrivs i 5 kap. 5b § i bokföringslagen och om redovisning av leasingavtal i ett kreditinstituts koncernbokslut i 12 kap. 10 § 2 mom. i kreditinstitutslagen. Dessa bestämmelser beskriver redovisningssättet enligt standarden IAS 17 och lagstiftningen kommer inte att ändras innan IFRS 16 träder i kraft. Bokföringsnämnden har dock på Finansinspektionens begäran lämnat ett utlåtande där nämnden anser att 5 kap. 5b § i bokföringslagen förutsätter att de redovisningsstandarder som godkänts genom IAS-förordningen tillämpas på upptagande och redovisning av leasingavtal, vilket betyder att standarden IFRS 16 Leasingavtal börjar tillämpas vid ingången av 2019. Till denna del är 12 kap. 10 § 2 mom. i kreditinstitutslagen identisk med bokföringslagen, och IFRS 16 ska således från och med den 1 januari 2019 också tillämpas på koncernbokslut. Finansministeriet har meddelat att ministeriet inte har något att anmärka mot ändringsförslaget.
 
  1. Ändring gällande alternativt redovisningssätt för ränteintäkter och räntekostnader på finansiella instrument som innehas för handel
 
Ränteintäkter och räntekostnader på finansiella instrument som innehas för handel ska i enlighet med Finansinspektionens gällande föreskrifter och anvisningar tas upp under ränteintäkter och räntekostnader. I utkastet till föreskrifter och anvisningar har på finanssektorns förslag lagts till en alternativ möjlighet att ta upp dem under nettointäkter från värdepappershandeln.
 
I vissa fall kan det alternativa redovisningssättet ge en mer rättvisande bild av resultatbildningen för bankens affärsverksamhet, när resultatet av värdepappershandeln (och dess volatilitet) inte påverkar räntenettot. Räntenettot speglar därigenom den grundläggande bankverksamhetens resultat bättre. Ett motsvarande alternativt redovisningssätt har också godkänts i myndighetsrapporteringen (FINREP).
 
Ändringarna gäller följande avsnitt:
Regelverk och internationella rekommendationer (kapitel 2)
Allmänna föreskrifter och anvisningar om redovisning (kapitel 4)
Materiella och immateriella tillgångar (kapitel 7)
Koncernredovisning (kapitel 9)
Tillämpning av uppställningsformerna för balansräkning och resultaträkning (kapitel 11)
Noter (kapitel 12)

 
Målsättningar
Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om års- och koncernredovisning syftar till att säkerställa att de bokslut och koncernbokslut som företagen under tillsyn upprättar ger en rättvisande bild av deras finansiella ställning och resultat. Ett ytterligare syfte är att säkerställa att företagen tillämpar de materiella och tekniska föreskrifterna och anvisningarna om upprättande av bokslut på ett så enhetligt sätt som möjligt.
Länkar:

http://tem.elinar.fi/tem/kirjanpi.nsf/c205ad5abdd3078cc225674000310e02/ed4a53222099677ac22582eb0029d5d3?OpenDocument - Bokföringnämndens utlåtande (1988/27.6.2018) om tillämpning av BokfL 5:5 b §

http://tem.elinar.fi/tem/kirjanpi.nsf/717602942eb71ebdc22570210049e02b/b3cc22b2a748d945c22582c0003f0097?OpenDocument - Kirjanpitolautakunnan lausunto (1988/27.6.2018) KPL 5:5b §:n soveltamisesta

Bilagor:

Rahoitussektorin_tilinpaatosmaarays.pdf - Muutokset rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus -määräyksiin ja ohjeisiin Ändringar i föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamrhetsberättelse inom finanssektorn (texten finns endast på finska)

Tidtabell
Remisstiden går ut den 11 november 2018 kl. 23.59. Remissvaren publiceras uppskattningsvis i december 2018. 
Svarsanvisningar för mottagare

Skriv under avsnittets mellanrubrik det avsnitt, t.ex 1.1 och stycke, t.ex. stycke (10), som er kommentar gäller. Markera era allmänna kommentarer på samma sätt, om det är möjligt. Ange också vilken formulering ni skulle föredra i stycket i fråga.


Beredare
Ytterligare information: ledande kapitaltäckningsexpert Jaana Ladvelin, telefon 09 183 53 13, jaana.ladvelin(at)fiva.fi 
Sändlista:
Finanssiala ry    
Kirjapitolautakunta    
Kirjapitolautakunta    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
OP Ryhmä    
Suomen Pankki    
Suomen tilintarkastajat ry    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

kirjanpito

bokföring

tilinpäätös

toimintakertomus

IFRS 16

vuokrasopimukset

arvopaperikaupan nettotuotot

luottolaitos

sijoituspalveluyritys

bokslut

verksamhetsberättelse

leasingavtal

nettointäkter från värdepappershandeln

kreditinstitut

värdepappersföretag