Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain 128 ja 197 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain 128 ja 197 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/410/2022

Svarstiden gick ut: 2.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain 128 ja 197 §:n muuttamisesta.
 
Esityksessä ehdotetaan miehittämättömän ilmailun niin sanottua U-space-ilmatilaa koskevaa täydentävää kansallista lainsäädäntöä. Asiaa koskeva EU-sääntely tulee sovellettavaksi 26.1.2023. Lisäksi ehdotetaan lentoestelupaprosessiin muutoksia, joiden tarve on ilmennyt aiemmin ilmailulakia koskevia muutoksia valmistellessa.
 
Tämän lisäksi esitetään eräitä merkitykseltään vähäisempiä muutoksia ilmailulakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin.
 
Bakgrund
Komission antoi 22.4.2021 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/664 U-spacen sääntely-kehyksestä (ns. U-space-täytäntöönpanoasetus) sekä kaksi muuta U-spaceen liittyvää täytäntöönpanoasetusta.
 
Asetusten mukaan U-space-ilmatilassa toimii yksi tai useampi U-space-palveluntarjoaja, joka tarjoaa miehittämättömälle ilmailulle palveluja, kuten lennätyslupa ja paikkatiedot muusta liikenteestä. Lisäksi U-spacessa tarjotaan yleisiä tietopalveluja, joka tarkoittaa tiettyä saatavilla olevaa dataa.
 
U-space-täytäntöönpanoasetuksessa jätetään tiettyjä asioita, kuten U-space-ilmatilan perustaminen ja U-spacen yhteisen tietopalvelun tarjoajan nimeäminen, jäsenvaltioiden päätettäväksi. Näistä asioista ehdotetaan säädettävän kansallisesti ilmailulaissa.
 
Lentoesteelle on ilmailulain 158 §:n mukaan haettava Liikenne- ja viestintäviraston lentoestelupa. Lentoesteluvan myöntämistä harkittaessa arvioidaan muun muassa vaikutusta lentopaikkojen esterajoituspintoihin sekä lentomenetelmiin. Lupahakemukseen on liitettävä asianomaisen ilmaliikennepalveluntarjoajan lausunto. 
 
Tammikuussa 2022 sovellettavaksi tulleen ilmaliikenteen hallintaa koskevan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 ja siihen liittyvän ilmailulain 110 §:n muutosten myötä on mahdollista, että lentomenetelmäsuunnittelua tarjoavien toimijoiden määrä kasvaa, jolloin eri toimijoiden suunnittelemien menetelmien yhteentoimivuuden ja koordinoinnin tarve korostuu. Näiden muutosten seurauksena lentoesteellä voi olla vaikutuksia sellaiseen lentomenetelmään, joka ei ole asianomaisen ilmaliikennepalvelun tarjoajan tiedossa.
 
EU-sääntelyn ja ilmailulain 110 §:n muutosten edellyttämiä muutoksia lentoestelupaprosessiin on arvioitu jo HE 197/2021 vp:n valmistelun yhteydessä.  Tuolloin todettiin, että lentoestelausuntoprosessia koskevaa sääntelyä on syytä tarkastella ehdotettua laajempana kokonaisuutena ja erillisessä hankkeessa.
Målsättningar
Tavoitteena on antaa U-space-täytäntöönpanoasetusta täydentävä kansallinen sääntely sekä muuttaa lentoestelupiin liittyvää menettelyä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 2.9.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Vahva-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään viemään lausunto Vahvassa asialle VN/410/2022.
 
Huomaattehan että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa hallitussihteeri Iida Huhtanen p. 0295 342 613, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Aeropole Oy    
Aii Airspace Design    
Airpro Oy    
Babcock Scandinavian Air Ambulance AB, filial i Finland    
Cyberwatch Oy    
DC-yhdistys ry    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnhems Oy    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Forum Virium Helsinki Oy    
Heliflite Oy    
Heliwest Oy    
HF Helicopters Oy    
Hyvinkään Ilmailukerho    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimat    
Insta Oy    
Joen Service Oy    
JS Aviation    
Jukolan pilotit ry    
Konekorhonen Oy    
Lappeenrannan Lentoasema Oy    
Lentokoulu Pirkanmaa Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maavoima Oy    
Mikkelin kaupunki    
Nordic Regional Airlines Oy    
Nummelan lentokenttäyhdistys ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paikkatietokeskus    
Poliisi    
Poliisihallitus    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö sr    
Rajavartiolaitos    
Redstone AERO Oy    
River aviation    
Robots Expert Finland    
Rotorway    
RPAS Finland ry    
Rud Pedersen Public Affairs    
Salpauslento    
Seinäjoen Lentoasema Oy    
Sisäministeriö    
Sodankylän lentopaikka    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotilasilmailun viranomaisyksikkö    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuopisto    
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry    
Suomen lentopelastusseura    
Suomen Lentäjäliitto    
Suomen Liikennelentäjäliitto ry    
Suomen moottorilentäjien liitto AOPA Finland    
Swissport Finland Oy    
TTT Aviation    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
WeFly Oy    
Wing Aviation LLC    
VTT    
Väylävirasto    
XAMK    
Ympäristöministeriö