Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om säkerhetsklassificeringen av handlingar inom statsförvaltningen

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/1076/03.01.01/2019 VM056:00/2019

Svarstiden gick ut: 30.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa.

Tausta
Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain, jäljempänä ”tiedonhallintalaki”, voimaantulon myötä 1.1.2020 asiakirjojen ja niiden käsittelyn tietoturvallisuusvelvoitteista sekä turvallisuusluokiteltavista asiakirjoista säädetään tiedonhallintalaissa. Laki sisältää vähimmäisvaatimukset asiakirjojen, mukaan lukien salassa pidettävien asiakirjojen tietoturvalliselle käsittelylle.
 
Tiedonhallintalakia ei ole vielä vahvistettu eikä julkaistu säädöskokoelmassa. Eduskunta on 18.3.2019 hyväksynyt lain hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena. Lain sisältö selviää tällä hetkellä Eduskunnan vastauksesta EV 320/2018 vp — HE 284/2018 vp.
 
Tiedonhallintalain 18 §:n 1 momentin mukaan valtion virastoissa ja laitoksissa toimivien viranomaisten, tuomioistuimen ja valitusasioita käsittelemään perustettujen lautakuntien on turvallisuusluokiteltava asiakirjat ja tehtävä niihin turvallisuusluokkaa koskeva merkintä sen osoittamiseksi, minkälaisia tietoturvallisuustoimenpiteitä asiakirjaa käsiteltäessä noudatetaan. Turvallisuusluokkaa koskeva merkintä on tehtävä, jos asiakirja tai siihen sisältyvä tieto on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 2, 5 tai 7—11 kohdan perusteella ja asiakirjaan sisältyvän tiedon oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi aiheuttaa vahinkoa maanpuolustukselle, poikkeusoloihin varautumiselle, kansainvälisille suhteille, rikosten torjunnalle, yleiselle turvallisuudelle tai valtion- ja kansantalouden toimivuudelle taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla Suomen turvallisuudelle.
 
Tavoitteet
Lausuntopyynnön kohteena olevalla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus tiedonhallintalain 18 §:n 4 momenttiin sisältyvän asetuksenantovaltuuden mukaisesti säätää turvallisuusluokittelusta, turvallisuusluokiteltaviin asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä ja turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelyyn liittyvistä tietoturvallisuustoimenpiteistä.


 
Liitteet:
Aikataulu
Tarkoitus on esittää tiedonhallintalain voimaantuloajaksi 1.1.2020. Samaan aikaan tulee voimaan julkisuuslain asiakirjojen luokittelua ja tietoturvallisuusvaatimuksia sekä asetuksenantovaltuutta koskevien säännösten kumoaminen, jonka johdosta kumoutuu myös julkisuuslain nojalla annettu tietoturvallisuusasetus. Kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden noudattamisen näkökulmasta on tärkeää, että turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja koskevat tietoturvallisuusvaatimukset tulevat voimaan samaan aikaan kun edelliset vaatimukset lakkaavat olemasta voimassa. Asetuksen on siten tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta sekä asetusta koskevasta muistiosta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään 30.8.2019 www.lausuntopalvelu.fi kautta tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen valtiovarainministeriö@vm.fi. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan. Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla.
 
Lausuntopyyntö on saatavilla www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.
 
Ruotsinkielinen asetusluonnos julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi:ssä käännöksen valmistuttua.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
  • ajalla 12.6. – 4.7. ja 7.-30.8.2019 lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515)
  • ajalla 5.7. – 6.8.2019 assistenttiharjoittelija Wilma Såg (wilma.sag@vm.fi, 0295 530 028)
Jakelu:
Ahvenanmaan Maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehit-tämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Geologian tutkimuskeskus    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupungin pelastuslaitos    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteenlaitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun pelastuslaitos    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keskusrikospoliisi    
KEVA    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsäkeskus    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskus-liitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Ympäristöministeriö