Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begärän om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om hemkommun och lagen om beskattningsförfarande

Begärän om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om hemkommun och lagen om beskattningsförfarande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16724/2020

Svarstiden gick ut: 20.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om hemkommun (201/1994) och 5 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).

Syftet med propositionen är att förtydliga regleringen i lagen om hemkommun i situationer där en person som flyttat till Finland från utlandet inte längre uppfyller de villkor för att få hemkommun som föreskrivs i lagen och hans eller hennes rätt till hemkommun i Finland upphör. Dessutom föreslås vissa mindre ändringar och preciseringar av lagen.
Bakgrund
Lagen om hemkommun innehåller inga uttryckliga bestämmelser om hur man ska gå till väga i situationer där en person som har flyttat till Finland inte längre uppfyller de villkor för att få hemkommun som anges i lagen. Syftet med lagen om hemkommun är att lagen inte ska tillämpas i sådana fall där en person inte längre uppfyller de lagstadgade villkoren. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har emellertid ansett att den i dessa fall i avsaknad av en uttrycklig bestämmelse inte kan stryka en anteckning om hemkommun som finns i befolkningsdatasystemet. Anteckningen om hemkommun är inte bindande för andra myndigheter, men i praktiken brukar t.ex. myndigheter som beviljar förmåner eller service lita på den anteckning som införts i systemet. Det händer ofta att myndigheterna inte har möjlighet att få uppgift om att en person inte längre uppfyller villkoren för att få hemkommun. Det innebär att det finns personer för vilka anteckning om hemkommun har införts i befolkningsdatasystemet och som utgående från detta kan få service och förmåner, trots att de inte längre uppfyller villkoren för att få hemkommun. Vidare är den bestämmelse i lagen om hemkommun där det föreskrivs om grunder på vilka en person kan beviljas hemkommun i Finland otydlig till vissa delar. I den nämns t.ex. inget om uppehållsrätt i Finland som kan fås på basis av avtalet om Storbritanniens utträde ur EU.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förtydliga regleringen i lagen om hemkommun så att det av lagen tydligt framgår ett förfarande genom vilket en i befolkningsdatasystemet införd anteckning om hemkommun för en person som kommit till Finland kan strykas i en situation där personen inte längre uppfyller de lagstadgade villkoren för att få hemkommun. Dessutom preciseras lagbestämmelserna om uppehållstillstånd eller annan uppehållsrätt som ger rätt till hemkommun, och t.ex. uppehållstillstånd som fås på basis av avtalet om Storbritanniens utträde ur EU nämns. En persons familjemedlem ska enligt förslaget alltid ha ett giltigt uppehållstillstånd eller någon annan uppehållsrätt för att kunna få hemkommun i Finland. I fortsättningen ska intressebevakaren för en person som flyttar kunna göra flyttningsanmälan för personens räkning.

Genom att en i befolkningsdatasystemet införd anteckning om hemkommun för en person som kommit till Finland stryks i sådana situationer där personen inte längre uppfyller villkoren för att få hemkommun förbättras de i systemet införda uppgifternas aktualitet och riktighet. Därmed betjänas ett stort antal statliga och kommunala myndigheter som använder sig av uppgifterna i systemet.
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM101:00/2020 - Linkki hankkeeseen valtioneuvoston hankeikkunassa

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM101:00/2020 - Länk till projektet på statsrådets webbplats

Bilagor:
Tidtabell
Sista inlämningsdag för utlåtandena: 20.10.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna in utlåtanden.

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på begärän on utkåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden behöver inte skickas separat per e-post eller post.
Beredare
konsultativ tjänsteman Ville Koponen, tel. 0295 530 504, ville.koponen(at)vm.fi
specialsakkunning Marja Liukko, tel. 0295 530 566, marja.liukko(at)vm.fi
 
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kela    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pakolaisneuvonta    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen sosiaali ja terveys Soste ry    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Verohallinto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

väestötietojärjestelmä

kotikunta

kotikuntalaki