Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om välfärdsområdenas finansiering

Statsrådets förordning om välfärdsområdenas finansiering

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25959/2022

Svarstiden gick ut: 2.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om välfärdsområdenas finansiering.

Lagen om finansiering av välfärdsområden (617/2021) träder i kraft den 1 januari 2023. Med stöd av lagen utfärdas en statsrådsförordning som avses träda i kraft också den 1 januari 2023. Förordningen utfärdas i slutet av 2022 efter det att riksdagen har behandlat de förslag om välfärdsområdenas nya och mer omfattande uppgifter som hänför sig till budgetpropositionen för 2023.

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om beräkningen av välfärdsområdenas prisindex (1 §), grundpriserna för 2023 för bestämningsfaktorerna för finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (2 §), indikatorerna för koefficienten för främjande av välfärd och hälsa, viktkoefficienterna för dem samt de statistiska uppgifter som används vid beräkningen (3 §) samt risknivån för finansieringen av räddningsväsendet, koefficienterna för räddningsväsendets riskfaktorer och deras viktkoefficienter (4 §).

Genom förordning utfärdas dessutom närmare bestämmelser om justering 2023 av de kalkyler som ligger till grund för välfärdsområdenas finansiering så att de löneharmoniseringskostnader som kommunerna betalar retroaktivt 2021 och 2022 beaktas (5 §). Syftet med bestämmelsen är att den kostnad som överförs till välfärdsområdena ska motsvara de faktiska lönekostnaderna för ett år. Om beaktande av kommunernas retroaktiva kostnader för löneharmonisering föreskrivs på motsvarande sätt i den förordning som utfärdas med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (7 § 1 mom.), som är samtidigt på remiss.
Bakgrund

Finansieringslagen och den förordning som nu föreslås är en del av den lagstiftningshelhet som gäller reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (RP 241/2020 rd). Utkastet till förordning har bilagts till nämnda proposition.
Utkastet till förordning har fortsatt att beredas vid finansministeriet. I beredningen av förslaget har dessutom deltagit sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Utkastet till förordning har fortsatt att beredas vid finansministeriet hösten 2022. I beredningen har dessutom deltagit sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, och utkastet till förordning har också behandlats i finansieringssektionen.
Länkar:

https://vm.fi/-/asetukset-kunnan-peruspalvelujen-valtionosuudesta-ja-hyvinvointialueiden-rahoituksesta-lausunnoille - Tiedote 14.11.2022 Asetukset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta lausunnoille

Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er lämna ert utlåtande senast fredagen den 2 december 2022.
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Beredare

Regeringsrådet Eeva Mäenpää, tfn 02955 30266, Eeva.Maenpaa(at)gov.fi

Tekniska frågor om begäran om utlåtande besvaras av
Lagberedningssekreterare Aija Karlsson
Telefon 02955 30324
e-post: Aija.Karlsson(at)gov.fi
Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ämnesord

Kunnat, Kuntatalous, Hyvinvointialueet, Hyvinvointialueiden rahoitus

Hyvinvointialueiden rahoitus