Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26008/2020

Svarstiden gick ut: 16.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. 

Esityksellä jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella:  
1) välitystiedon määritelmää koskevan 3 §:n 40 kohdan osalta 21.6.2021–21.6.2024,
2) radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevan 136 §:n 5 ja 6 momentin osalta 21.6.2021–21.6.2024 ja
3) puhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa koskevan 201 §:n osalta 2.7.2021–1.7.2024.
Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohtaan tehtäisiin tekninen muutos, jolla korjataan viittaus tavaramerkkilakiin (7/1964) viittauksella voimassa olevaan tavaramerkkilakiin (544/2019).
Bakgrund
Lain 136 §:ään lisättiin vuonna 2016 määräaikaisesti voimassa oleva säännös (pykälän 5 ja 6 momentti), jossa laajennettiin oikeutta käsitellä ja hyödyntää radioviestinnän anonymisoituja välitystietoja. Sääntelyn tarkoituksena on hallitusti ja kokeiluluontoisesti tehdä mahdolliseksi uudenlaista liiketoimintaa yksityisyyden suojaa vaarantamatta. Nykyisen puhelinmarkkinoinnin kiellon (tullut voimaan v. 2012) mukaan puhelinliittymää ei saa markkinoida kuluttajalle puhelimitse muuten kuin kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä. Viestinnän luottamuksellisuutta ja puhelinmarkkinointia koskeva sääntely pohjautuu sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviin, jonka uudistaminen on kesken EU:ssa. Tavoitteena on, että direktiivi korvattaisiin suoraan sovellettavalla asetuksella (ns. ePrivacy-asetus). Kun asetus hyväksytään, sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset perustuisivat suoraan sovellettavaan EU-asetukseen ja valtaosa kansallisesta sääntelystä vaatisi muutoksia tai tulisi kumottavaksi. Asetus vaikuttaisi myös puhelinmarkkinoinnin sääntelyyn yleisellä tasolla EU:ssa, joten olisi tarkoituksenmukaista arvioida myös matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa asetuksen toimeenpanon yhteydessä.
Målsättningar
Radioviestinnän luottamuksellisuus
Ehdotetun lakimuutoksen tavoitteena on tukea uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on, että sääntelyn keventäminen loisi Suomesta kiinnostavan ympäristön myös ulkomaisille toimijoille, jotka haluavat kokeilla ja kehittää palveluitaan. Sääntely toteutettaisiin siten, että perusoikeuksina turvatut yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin salaisuuden suoja eivät vaarannu.
 
Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kielto
Ehdotetun lakimuutoksen tavoitteena on jatkaa nykyistä matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltoa kuluttajien suojaamiseksi häiriöllisiltä markkinointimenettelyiltä ja markkinoilla tapahtuvien häiriöiden ehkäisemiseksi.
Liitteet:
Tidtabell
Hallituksen esityksen luonnos on lausunnoilla 16.2.2021 asti. 

Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta, jossa jatketaan puhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellon osalta voimassaoloa, on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.7.2021. Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voi-maantulosäännöksen muuttamisesta, jossa jatketaan välitystiedon määritelmän ja radioviestinnän luottamuksellisuuden osalta voimassaoloa, on tarkoitettu tulemaan voimaan 21.6.2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. 
 
Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/26008/2020.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Tomi Paavola 
Ylitarkastaja Eero Salojärvi 
Sändlista:
Aerocopters Consulting Finland Oy    
AII Airspace Design Oy    
Arctic Drone Labs    
Asiakkuusmarkkinointiliitto    
Atlastica Oy    
Avartek    
Business Finland    
Business Finland    
Colt Technology Services    
Digiloi Oy    
Digita    
Digita    
Digital Forum    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elisa    
Elisa    
Elisa    
Elisa    
Erillisverkot    
Facebook    
FIAM    
Ficom    
Ficom    
Fingrid Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnet    
Finnet    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Fleetonomy    
Google    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hätäkeskuslaitos    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Insta ILS    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi KRP    
Keskusrikospoliisi KRP    
KKV    
KKV    
KKV    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuntaliitto    
Lentola logistics    
MML paikkatietokeskus    
Nokia    
OM    
OM    
OM    
OM    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Pöyry    
Ramboll Oy    
Robots Expert    
RPAS Finland    
Rumble Tools Oy    
Securitas    
Seutuverkot Oy    
Sharper Shape    
Sitowise    
Skydata oy    
SM    
SM    
SM    
STM    
STM    
STM    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuliitto    
Suupohjan Seutuverkot Oy    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Telia    
Third Space Auto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Ukkoverkot    
Valvira    
Valvira    
Vertical Hobby    
Videodrone    
Wing LLC    
Vitomittaus Oy    
VM    
VM    
VNK    
VNK    
VTT    
Ålcom