Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8292/2021

Svarstiden gick ut: 17.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Esitysluonnoksessa nuorten liikenneturvallisuuden edistämistä haetaan ehdotettavien muutosten muodostaman kokonaisuuden kautta.
Bakgrund
Ajokorttilakia uudistettiin vuonna 2018. Lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto teettää lakimuutoksen toteutumisesta ja vaikutuksista seurantatutkimuksen. Ajokorttilain seurantatutkimuksen valmistelu käynnistyi Liikenne- ja viestintävirastossa kesällä 2020 ministeriön toimeksiannosta. Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin maaliskuussa 2021 (Traficomin julkaisuja 06/2021).
Tulosten julkaisun jälkeen liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti lainsäädäntöhankkeen ajokorttilain muuttamiseksi. Hankkeessa ajokorttisääntelyä päivitetään ajokorttilain seurantatutkimuksesta tähän mennessä saatujen tietojen pohjalta. Hankkeen taustalla on tarve parantaa erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta.
Hankkeen käynnistysvaiheessa järjestettiin liikenneturvallisuusstrategiatyön osana asiantuntijakokous, johon kutsuttiin muun muassa käyttäytymistieteen, psykologian, mielenterveyden, ajo-opetuksen ja liikenneturvallisuuden asiantuntijoita. Kokouksen keskustelut tukevat sekä liikenneturvallisuusstrategian että ajokorttilain muutosten valmistelua.
Kesällä 2021 ministeriö pyysi lausuntoja arviomuistiosta ajokorttilain muutoksille - nuorten liikenneturvallisuus. Arviomuistio laadittiin seurantatutkimuksen valmistuneita tuloksia ja edellä mainitun asiantuntijakokouksen keskusteluja hyödyntäen.
Nyt lausuttavana oleva esitysluonnos on valmisteltu arviomuistiosta saatu lausuntopalaute huomioiden.
Mahdolliset laajemmat muutokset ajokorttilakiin arvioidaan ja toteutetaan erikseen, mahdollisesti tulevan EU:n ajokorttidirektiivin uudelleentarkastelun myötä.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen. Tavoitteena on lisäksi joustavoittaa ajokortin hankintaa ja viranomaistoimintaa sekä tehdä muita teknisluonteisempia muutoksia.
Linkit
Liitteet:

Lausuntopyyntö.pdf -

Luonnos_HE_ajokorttilain_muuttamisesta_fi.pdf -

Lausuntopyyntö_SV.pdf - Begäran om utlåtande

SV_HE_ajokorttilain_muuttamisesta_21.10.2021.pdf - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 17.11.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnossanne pyydämme vastaamaan seuraavaan kysymykseen:
Onko teillä kommentteja ehdotetusta lain voimaantuloajankohdasta (kevät 2022) huomioiden ehdotettujen muutosten vaatima siirtymäaika?

Vid Ert utlåtande ber vi svara på följande fråga:
Har ni några kommentarer till den tidpunkt då lagen föreslås träda i kraft (våren 2022) med tanke på den övergångstid som de föreslagna ändringarna kräver?
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä:
Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 342532, sini.wiren@gov.fi
Liikenneneuvos Pyry Takala, p. 0295 342384, pyry.takala@gov.fi
Ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 342125, monika.mutanen@gov.fi
Sändlista:
Ajovarma    
Antin Autokoulu Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Datadrivers Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY    
Gradia    
HAMK    
Humaani Oy    
Hämeen ammatti-instituutti HAMI    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneopetus ry    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat (LIITU) ry    
Mannerheimin lasetensuojeluliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mieli Suomen Mielenterveys ry    
Nuorten Akatemia    
oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti    
Onnettomuustutkintakeskus    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Poliisihallitus    
Posti Oyj    
Posti Oyj    
Psykologiliitto    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry    
Suomen Ajokonsultointi Oy    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki ry    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Keskustanuoret ry    
Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret ry KD    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry    
Suomen partiolaiset    
Suomen vanhempainliitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Svensk Ungdom rf    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Tietosuojavaltuutettu    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Vasemmistonuoret    
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry    
Asiasanat

ajo-oikeus

ajokortti

autokoulu

tieliikenneturvallisuus

ajokortit

nuoret