Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utmätning av sociala förmåner; arbetsgruppens betänkande

Utmätning av sociala förmåner; arbetsgruppens betänkande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10364/2022

Svarstiden gick ut: 31.7.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet begär utlåtanden om arbetsgruppens betänkande om utmätning av sociala förmåner. 

Arbetsgruppen föreslår att förmånsslagens inverkan på utmätningsbarheten minskas så att utmätningsförbud endast gäller förmåner som beviljas för de särskilda ändamål som anges i pensionslagstiftningen eller sociallagstiftningen. De övriga förmånernas utmätningsbarhet ska bestämmas endast på grundval av huruvida förmånsbeloppet överstiger det skyddade beloppet. 

Arbetsgruppen föreslår också att beräkningsgrunderna för utmätning ska ses över som helhet i enlighet med den modell som beskrivs i betänkandet. Detaljerna i de föreslagna beräkningsreglerna kommer att preciseras utifrån en konsekvensbedömning som görs i projektets följande fas. Omständigheter som kräver närmare bedömning är bland annat det skyddade beloppet, sättet att beakta personer som gäldenären försörjer och beloppet när det gäller detta samt utmätningsprocenterna på olika inkomstnivåer.
Bakgrund
Statsminister Sanna Marins regering fastställde i sitt ställningstagande om sysselsättningsåtgärderna den 11 februari 2022 att inleda en utredning om samordningen av utmätningsreglerna och de sociala förmånerna.

För genomförandet av utredningen tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en beskrivning av nuläget för utmätningen av sociala förmåner och föreslå olika alternativ för en reform av utmätningssystemet i anslutning till sociala förmåner. Enligt beslutet om tillsättandet av arbetsgruppen var syftet att bedöma de sociala förmånernas förhållande till utmätningen som helhet och att lägga fram förslag om reformalternativ för att skapa ett enklare system. Avsikten är att det material som arbetsgruppen producerat ska användas som grund för utredningsarbetet i den andra fasen när man gör konsekvensbedömningen av de föreslagna reformalternativen och sysselsättningseffekterna. Det övergripande målet för utredningsarbetet är att få ett kunskapsunderlag för en reform av utmätningssystemet. Mandattiden för arbetsgruppen för utmätning av sociala förmåner löpte ut den 28 februari 2023. 
Målsättningar
Vid remissförfarandet hörs intressegruppernas synpunkter på arbetsgruppens förslag.
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164861 - Sosiaaliturvaetuuksien ulosmittaus : Työryhmän mietintö

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM042:00/2022 - Selvitys ulosmittauksen laskentasääntöjen ja sosiaaliturvaetuuksien yhteensovittamisesta -hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM042:00/2022 - Utredning om samordningen av beräkningsreglerna för utmätning och socialskyddsförmånerna -projektsidan

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 31 juli 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. 

Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. 

Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Regeringsråd Terhi Salmela, tfn 02951 50203, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Suomen tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
Ulosottomiehet ry    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Ämnesord

ulosotto

utsökning

sosiaaliturva

velkaantuminen

skuldsättning

social trygghet

ulosmittaus

utmätning