Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Yksityishenkilöitä koskevan valtionavustustoiminnan kehittäminen

Yksityishenkilöitä koskevan valtionavustustoiminnan kehittäminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32066/2021

Svarstiden gick ut: 13.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Sektionen för utveckling av statsunderstödspraxis i fråga om privatpersoner som ansöker om statsunderstöd är verksam i anslutning till projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Sektionen har som mål att utreda vilka statsunderstöd enligt prövning som kan beviljas privatpersoner och praxis i anslutning till dessa. Sektionen har till uppgift att utarbeta en övergripande kartläggning av statsunderstöden i syfte att förtydliga frågan. Sektionen utreder också datalager och register samt särskilda frågor som gäller behandlingen av personuppgifter med tanke på digitaliseringen av statsunderstödsprocessen.

Sektionen har berett en utredning där utvecklandet av statsunderstödsverksamheten i fråga om privatpersoner behandlas. I utredningen beskrivs sex utvecklingsförslag: 

1. begrepp,
2. planering och utvärdering, 
3. ärendehantering och kundupplevelse, 
4. resultat och effekter,
5. transparens och klarhet samt,
6. samanvändning av information. 

Utredningen och utvecklingsförslagen baserar sig på en analys som utförts av sektionen. Vid informationssökningen har man använt olika informationskällor och metoder för insamling av material, såsom intervjuer, enkäter och workshoppar.

Finansministeriet begär utlåtanden om utredningen. Dessa beaktas när utredningen färdigställs. Avsikten är att utredningen publiceras i finansministeriets publikationsserie och i statsrådets gemensamma publikationsarkiv i februari 2023
Bakgrund
Statsunderstödsverksamheten utvecklas och digitaliseras genom finansministeriets femåriga projekt som syftar till att öka statsunderstödsverksamhetens genomslag, transparens, effektivitet och enhetlighet. Målen uppnås genom att digitalisera statsunderstödsprocessen och genom att utveckla statsunderstödsverksamheten enligt en gemensam verksamhetsmodell. Man inrättar ett datalager för statsunderstödsverksamheten och statsbidragsmyndigheterna tar i bruk de digitala tjänster som ingår i den.

Statsunderstödsverksamheten utvecklas ur användarperspektiv. Sektionerna inom statsunderstödsprojektet utreder statsunderstöden och praxis i anslutning till dem skilt för varje ansökargrupp. Den utredning som gjorts av sektionen för utveckling av statsunderstödspraxis i fråga om privatpersoner som söker om statsunderstöd gäller statsunderstöd som beviljas privatpersoner, såsom stipendier och projektunderstöd, och praxis i anslutning till dessa, såsom till exempel utlysningar av stöd, ansökning om statsunderstöd, beslut om statsunderstöd och standardvillkor. Någon motsvarande omfattande utredning har aldrig gjorts tidigare, och utredningen skapar en efterlängtad helhetsbild av frågan för statsbidragsmyndigheterna och för projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. 

I finansministeriets publikationsserie har man hittills publicerat följande rapporter om olika grupper av sökande:
 
  • Statsunderstödsförfaranden vid understöd till organisationer. Förslag för att utveckla och förenhetliga förfarandena. Finansministeriets publikationer 2021:27 
  • Utveckling av kommunernas praxis i fråga om statsunderstöd. Slutrapport. Finansministeriets publikationer 2022:48
Målsättningar
Sektionen har som mål att förtydliga helheten av statsunderstöd som beviljas privatpersoner och hushåll och praxis i anslutning till dem. Med privatperson avses i detta sammanhang en fysisk person eller en enskild näringsidkare som beviljas statsunderstöd av statsbidragsmyndigheterna. En privatperson kan vara en del av en arbetsgrupp, han eller hon kan vara ägare eller höra till ett delägarlag på grund av sitt ägande, och på basis av detta kan han eller hon ansöka om och få statsunderstöd. Statsunderstöd som beviljas privatpersoner kan ansökas av och beviljas till exempel konstnärer, idrottare, forskare och jordbrukare. Energiunderstöden är ett exempel på statsunderstöd som beviljas hushåll.

Sektionen för enskilda sökande fick sex uppdrag för att uppnå målen. Sektionen för enskilda sökande

1. gör en övergripande kartläggning av statsunderstöd som beviljas privatpersoner och hushåll.

2. deltar i smidig och användarorienterad utveckling av den gemensamma verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten och de e-tjänster som stöder modellen. Tar fram förslag till lösningar i synnerhet när det gäller statsbidrag till privatpersoner och hushåll.

3. utreder hurdana grunduppgifter om privatpersoner och hushåll som kan produceras automatiskt för behandlingen av statsunderstöd och hur statsbidragsmyndigheterna borde beakta basuppgifterna i sin statsunderstödsverksamhet.

4. utreder möjligheterna att förenhetliga praxis i anslutning till statsunderstöd som beviljas privatpersoner och hushåll. Sektionen för enskilda sökande utarbetar ett förslag till harmonisering av statsunderstödspraxis.

5. utarbetar ett förslag till hur personuppgifter ska behandlas så enhetligt som möjligt i datalagret för statsunderstödsverksamheten och i anknytande tjänster. Praxis baserar sig på dataskyddslagstiftningen och på författningsändringar som gäller statsunderstödslagen och lagen om statskontoret (RP 88/2022 rd). I praktiken beaktas bl.a. informationen till de registrerade och tillgodoseendet av deras rättigheter.

6. tar fram ett förslag till hur den gemensamma verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamheten ska tillämpas på understödet av privatpersoner och hushåll som helhet.  
Länkar:

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM175:00/2021 - Henkilöhakijoiden valtionavustuskäytäntöjen kehittämisjaosto

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/valtionavustuspalvelut/ - Valtionavustustoiminnan digitaaliset palvelut

Bilagor:

Yksityishenkilöille myönnettävät valtionavustukset ja niihin liittyvät käytännöt (raportin luonnos).pdf - Yksityishenkilöille myönnettävät valtionavustukset ja niihin liittyvät käytännöt (raportin luonnos)

Tidtabell
Begäran om utlåtande publicerades fredagen den 9 december 2022. Vi ber er lämna in ert utlåtande senast fredagen den 13 januari 2023. Remisstiden är fem veckor. 
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet ber om utlåtanden om utredningen och i synnerhet om dess tre teman. Remissinstansen kan också ge allmän respons på utvecklandet av statsunderstödsverksamheten.

Utlåtanden kan lämnas antingen av sammanslutningar eller av enskilda personer. Utöver sökande, mottagare och beviljare av statsunderstöd kan utlåtanden dessutom lämnas till exempel av organisationer eller andra intresserade. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande, inkl. frågor, som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Man behöver inte besvara varje fråga, utan den som lämnar utlåtandet bedömer själv vilka frågor man vill fokusera på. Utlåtandet kan lämnas på finska eller på svenska. 

Användning av utlåtandetjänsten förutsätter registrering och inloggning. Bruksanvisningarna för utlåtandetjänsten har publicerats under fliken Anvisningar för utlåtandetjänsten.

Begäran om utlåtande skickas till de organisationer som nämns i sändlistan. Begäran om utlåtande kan vidarebefordras fritt. Utlåtandena är offentliga och publiceras utöver utlåtandetjänsten på webbsidan för sektionens beredningsarbete, där även sektionens mötesprotokoll kan läsas.
Beredare
Ytterligare information 

Mikko Lehtonen, specialsakkunnig
finansministeriet
tfn 0295 160 197
mikko.lehtonen(at)gov.fi

Sammansättningen av den sektion som berett utredningen

Katri Santtila, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, sektionens ordförande
Ulla Suomela, specialsakkunnig, finansministeriet, sektionens vice ordförande
Tuija Laukkanen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
Satu Lindberg, specialsakkunnig, Statskontoret
Matti Ranta, specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen
Leena Rantala, specialsakkunnig, finansministeriet
Antti Seppänen, utvecklingschef, Statskontoret
Pauliina Smolander, betalningsdirektör, Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Henri Terho, chef för stöd till konsten, Centret för konstfrämjande
Riikka Koivusalo, enhetschef, Utbildningsstyrelsen
Nelli Sahlman, planerare, Centret för konstfrämjande
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
EUSA-rahastot    
Forum Artis    
Globe Art Point    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen TE-toimisto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun TE-toimisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kela    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Taidemaalariliitto    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön keskusliitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väylävirasto    
Yleisurheilijat ry    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

valtionavustus

Valtionavut

Apurahat

valtionapuviranomaiset