Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esityksen luonnos sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esityksen luonnos sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4644/2021

Svarstiden gick ut: 4.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sotilasajoneuvoista. Esitys perustuu eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan ajoneuvolaista antamaan mietintöön, jossa todetaan, että sotilasajoneuvoista olisi säädettävä omassa laissaan.

Esityksellä selkeytettäisiin sotilasajoneuvojen ja ajoneuvolain tarkoittamien ajoneuvojen välistä säädöspohjaa. Lisäksi selkeytettäisiin pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston roolia myös suhteessa Liikenne- ja viestintävirastoon.

Ehdotuksessa otetaan huomioon Suomen alueelle tulevien kansainvälisten sotilasajoneuvojen tunnustaminen käytettäväksi Suomessa.

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi tieliikennelaki esitetyn uuden lain johdosta, ja lakiin tehtäisiin myös muita Puolustusvoimien ajoneuvojen käyttöä koskevia muutoksia.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Bakgrund

Voimassa olevan ajoneuvolain eduskuntakäsittelyssä todettiin, että sotilasajoneuvoista ei ole enää tarkoituksenmukaista säätää ajoneuvolaissa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta katsoi ajoneuvolakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja koskevassa mietinnössään (LiVM 19/2020 vp.), että puolustusministeriön on ilman aiheetonta viivytystä ryhdyttävä valmistelemaan uutta lakia sotilasajoneuvoja koskevaksi lainsäädännöksi. 

Målsättningar

Esityksen tavoitteena on säätää uusi laki sotilasajoneuvoista, kuten eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on ajoneuvolaista antamassaan mietinnössä todennut (LiVM 19/2020 vp.). Esityksellä pyritään selkeyttämään Puolustusvoimien ajoneuvoja ja sotilasajoneuvoja koskevaa sääntelyä sekä ajoneuvolain ja sotilasajoneuvoja koskevaa sääntelyä.

Esityksessä säädettäisiin sotilasajoneuvoja koskevista tarpeellisista kokonaisuuksista, ottaen huomioon sen, että Puolustusvoimat on vastuussa joka tapauksessa sotilasajoneuvojen teknisistä ominaisuuksista, kunnosta, niiden tarkastuksesta ja näihin liittyvistä menettelyistä.

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi tieliikennelakia siltä osin, kuin esitetyllä sotilasajoneuvoja koskevalla lailla olisi sen säännöksiin vaikutusta.

Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaa viimeistään torstaina 4.8.2022. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse puolustusministeriön  kirjaamoon (kirjaamo.plm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/4644/2021.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Tarkempia tietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen, puolustusministeriön hallintopoliittisen osasto lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, p. 0295140607
Sändlista:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Poliishallitus    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
SKAL    
Asiasanat

ajoneuvo

sotilasajoneuvo

Puolustusvoimien ajoneuvot